Gizlinlik syýasaty

Şençzheneniň Gahryman-Tehniki sowadyjy enjamlar kärhanasy sowadyjy pudagy bilen meşgullanýar.Müşderiniň we üpjün edijiniň maglumatlarynyň howpsuzlygyna iň uly ähmiýet berýäris.Bu sahypa şahsy maglumatlary goramak babatynda alyp barýan syýasatlarymyzy görkezýär.

1. Kanunlary we beýleki düzgünleri berjaý etmek

Şahsy maglumatlary goramak bilen baglanyşykly ähli milli kanunlary we syýasatlary we beýleki düzgünleri ýerine ýetirýäris.

2. Şahsy maglumatlary dolandyrmak boýunça görkezmeleri döretmek we üznüksiz ösdürmek

Şahsy maglumatlary goramagyň zerurlygy, direktorlardan başlap iň kiçi işgärlere çenli kompaniýanyň hemme ýerinde giňden ýaýrady.Şahsy maglumatlary dogry goramak we ulanmak boýunça görkezmeleri saklaýarys we ýerine ýetirýäris.Şeýle hem, bu görkezmeleri yzygiderli gowulandyrmaga çalyşýarys.

3. Şahsy maglumatlary almak, ulanmak we çykarmak

Şahsy maglumatlaryň nirede ulanyljakdygyny anyk kesgitleýäris.Bu çäklendirmeleriň içinde şahsy maglumatlary diňe degişli şahsyň razyçylygy bilen alýarys, ulanýarys we goýberýäris.

4. Howpsuz dolandyryş

Şahsy maglumatlaryň ygtybarly dolandyrylmagyny dowam etdirmäge çalyşýarys we rugsatsyz maglumatlaryň elýeterliliginiň, ýitmeginiň, ýok edilmeginiň, üýtgemeginiň ýa-da syzmagynyň öňüni almak üçin zerur çäreleri gördük.

5. Açmak we düzetmek

Şahsy maglumatlaryň aýan edilmegi, redaktirlenmegi ýa-da pozulmagy baradaky haýyşlar, haýyşnamaçynyň şahsyýetini tassyklamaga garaşýança kazyýete jogap berilýär.

* Şahsy maglumatlar bilen baglanyşykly islendik soragy Şençzheneniň Gahryman-Tehnologiýa sowadyjy enjamlar kärhanasynyň baş meseleler bölümine ibermegiňizi haýyş edýäris.

Baidu
map