Integittespolicy.

深圳市英雄科技制冷乐动体育赛事设备有限公司ÄRinvagerrad ikylindustrin.viläggerstorvikt vidsäkerhetenförkund-ochleverantörsinformation.denhärsidanmangervårapositeer med aviveendepåskyddav persondd dv div persondd信息。

1. EfterLevnad AV Lagar Och AndraBestämelser

viföljeralla nationella lagar och positaler och和raftämelsersomrörskydd av personlig信息。

2.Upprättandeoch kontinuerligförbättringav riktlinjerförhanteringav personlig信息

behovet av att skyddda personlig信息sprids noggrant i helaföretaget,frånföreteredamöternerto to de mest junioraantällda.viupprätthållerochföljerriktlinjerförkorrektskydd ochanvändningav personlig Information.visträvarocksåefter att kontinuerligtförbättraderttrbättradessariktlinjer。

3.Förvärv,användningochutlämnandeav personlig信息

vi defileierar tydligt deanvändningsområdhförvilkapersonuppgifter kananvändas.inomdessabegränsningarförvärvar,använderochsläppervi personlig信息endast med samtyckefrånberördaindenten。

4.萨克尔·桑克

visträvarefteratthupprätthållasäker汉克·汉克人员信息Och Har VidtagitNödvändigaÅtgärderFörhindraBehörigdataåtkomst,Förlust,FöndringellerLäckage。

5.Avslöjandeochrättelse

BegäranOMAvslöjande,Redigering Eller Radering Av Personlig Informs Ska BesvarasFrån秋天秋天IAvvaktanPåBåBekräftelseAvdabagärande的Suldens Identitet。

*välkommenattrikta allafrågorangåendepersonuppgifter直到深圳英雄科技制冷设备有限公司一般事务乐动体育赛事部。

Baidu
map