ਪਰਾਈਵੇਟਨੀਤੀ

ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ-ਤਕਨੀਕੀਤਕਨੀਕੀਕੰਕੰ。

1.ਕਾਨੂੰਨਾਂਅਤੇਨਿਯਮਾਂਦੀਪਾਲਣਾ

ਅਸੀਂਨਿੱਜੀਸੁਰੱਖਿਆਨਾਲਸਾਰੇਰਾਸ਼ਟਰੀਕਾਨੂੰਨਾਂਨੀਤੀਆਂਹੋਰਨਿਯਮਾਂਦੀਪਾਲਣਾਕਰਦੇਹਾਂ。

2.ਨਿੱਜੀਜਾਣਕਾਰੀਦੇਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਦੀਸਥਾਪਨਾਨਿਰੰਤਰਵਾਧਾਵਾਧਾ

ਨਿੱਜੀਦੀਦੀਪੂਰੀਪੂਰੀਕੰਪਨੀਵਿੱਚਵਿੱਚਵਿੱਚਵਿੱਚਵਿੱਚਲੈਕੇਤੋਂਕਰਮਚਾਰੀਆਂਕਰਮਚਾਰੀਆਂਤੱਕਪੂਰੀਤਰ੍ਹਾਂਤਰ੍ਹਾਂਤਰ੍ਹਾਂਤਰ੍ਹਾਂਨਾਲਨਾਲਪ੍ਰਸਾਰਿਤਪ੍ਰਸਾਰਿਤਪ੍ਰਸਾਰਿਤਪ੍ਰਸਾਰਿਤਪ੍ਰਸਾਰਿਤਕੀਤੀਜਾਂਦੀਹੈ।ਅਸੀਂ ਹੈ।ਅਸੀਂਨਿੱਜੀਨਿੱਜੀਜਾਣਕਾਰੀਸਹੀਸੁਰੱਖਿਆਸੁਰੱਖਿਆਇਹਨਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਅਧਾਰ'ਤੇਤੇਬਣਾਉਣਦੀਵੀਕਰਦੇ。。。

3.ਨਿੱਜੀਜਾਣਕਾਰੀ,ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂਕਰਨਾਕਰਨਾ

ਅਸੀਂਤੌਰਤੌਰਉਪਯੋਗਾਂਨੂੰਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤਕਰਦੇਹਾਂਲਈਨਿੱਜੀਰੱਖੀਜਾਸਕਦੀਹੈ।ਇਹਨਾਂਪਾਬੰਦੀਆਂਪਾਬੰਦੀਆਂਪਾਬੰਦੀਆਂਦੇਦੇਅੰਦਰਅੰਦਰ,ਅਸੀਂਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰਅੰਦਰਅਸੀਂਅਸੀਂਅਸੀਂਅਸੀਂਅਸੀਂਸਿਰਫਸਬੰਧਤਸਬੰਧਤਵਿਅਕਤੀਵਿਅਕਤੀਵਿਅਕਤੀਦੀਦੀਦੀਦੀਸਹਿਮਤੀਸਹਿਮਤੀਸਹਿਮਤੀਸਹਿਮਤੀ

4.ਸੁਰੱਖਿਅਤਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਅਸੀਂਨਿੱਜੀਸੁਰੱਖਿਅਤਨੂੰਬਣਾਈਰੱਖਣਕੋਸ਼ਿਸ਼ਕਰਦੇਕਰਦੇਹਾਂ,ਅਤੇਡੇਟਾ,ਨੁਕਸਾਨ,ਨੁਕਸਾਨ,ਵਿਨਾਸ਼,ਤਬਦੀਲੀਤਬਦੀਲੀਜਾਂਜਾਂਜਾਂਜਾਂਲੀਕਨੂੰਨੂੰਰੋਕਣਰੋਕਣਲਈਲਈਜ਼ਰੂਰੀ

5.ਖੁਲਾਸਾਅਤੇਸੁਧਾਰ

ਨਿੱਜੀਜਾਣਕਾਰੀ,ਸੰਪਾਦਨਜਾਂਦੀਆਂਨੂੰਬੇਨਤੀਕਰਤਾਪਛਾਣਦੀਪੁਸ਼ਟੀਤੱਕਕੇਸਅਧਾਰਅਧਾਰਅਧਾਰਅਧਾਰਅਧਾਰਅਧਾਰ。。。

*ਕਿਰਪਾਨਿੱਜੀਨਾਲਕੋਈਵੀਸਵਾਲਹੀਰੋਟੈਕਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨ。

Baidu
map