ZásadyOchranyOsobníchdajů

深圳市英雄科技制冷乐动体育赛事设备有限公司SeZabīváChladicímPrůmyslem.kladememaximálnídůraznabezpečnostfinacíoyzákaznícíchakawavatelících.tatostránkastanovínašezásadytýkajícíseochranyosobníchúdajů。

1.Dodržovánízákonůajinýchpředpis¶

dodržujemevšechnynárodnízákonyazásadyadalšípředpisytəkajícíseochranyosobníchúdajů。

2.ZavedeníPrůběžnénénénénénénénípokynůpronakládánísosobnímiformenacemi

Potřebaochranyosobnídadajůjedēkladněpropmovánavceléspolečnosti,odředitelůažpo tynejmladšízaměstnance.udržujemeadodržujemeochyny pro spokynou ochranu apoužíváníosobníchúdajů.takésssnařímetytopokynyneustálezlepšovat。

3.Získávání,PoužíváníZveřejňovánísobníchdajů

jasnōdefinujemepoužití,kekterəmlzeosobníúdajepoužít.vrámcitěchtoomezenízískáváme,používámeazveřejəujemeosobníúdajepouze se souhlasemdotčenésooby。

4.BezpečnáSpráva.

SnařímeSeudržovatbezpečnousprecávuosobnídlijsmenezbytnáopatřeníeníeníhníeníeníeníeníeníeníeníeníeneníeníeníeneníeníeníeneníeníeneníeneníeneníeníenníeníenenníeníenníenníenníníennínímupřístupukúdajəm,jejichztrátě,zničení,pozměníníneboniku。

5.ZvežejněíníOprava

nažádostiozpřístupnění,úpravunebovymazánísobnídadajůse budeodpovídatpřípadodpřípadu,dokud nebude potvrzenatotožnostžadatele。

*jakékolidotazytýkajícíseosobníchídadajůsměřujthen深圳英雄科技制冷设备有限公司综乐动体育赛事合事务。

Baidu
map