Biz hakda

“Hero-Tech Group Company Limited”

HERO-TECH-front-desk

“Hero-Tech Group” -a tabyn bolan “Şençzhenen Gahryman-Tehnologiýa sowadyjy enjamlar kärhanasy” 2010-njy ýylda Guangdong welaýatynyň Şençzhenen şäherinde döredildi. “Hero-Tech Group Co. irki bölekler;2005-nji ýyldan başlap, HERO-TECH-de senagat sowadyjy ulgamlary dizaýn etmek üçin ýörite toparymyz bar.Şol bir wagtyň özünde öz markamyz HELD-TECH bar.“Doýçe” -de HERO-TECH diýmekdir.Marka toparymyzyň ýaş, hyjuwly, döredijilikli we işjeňdigini görkezýär.“Hero-Tech” kompaniýanyň masştabynda we önümiň gowulaşmagynda çalt ösüş gazandy.21 senagat sowadyjy tejribesi HERO-TECH-ni Hytaýda birinji orunda goýdy.Has çalt we amatly hyzmat bermek üçin Guanç Guangzhouou, Şanhaý, Pekin, Týanjinin, Zhengzhouou, Jinan, Çingdao we Suzhououda gurlan hyzmat ulgamymyz bar.Bu aralykda, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Gündogar Europeewropa, Günorta Amerika we Awstraliýa ýaly 52 ýurdy we sebiti öz içine alýan daşary ýurt satuw ulgamy guruldy we kämilleşdirildi.Annualyllyk eksport mukdarynyň çalt ösmegine getirýär.

Biz näme edýäris

“Hero-Tech”, senagat sowadyşyna we temperaturany gözegçilikde saklaýan pudagy, howa sowadylan we suw bilen sowadylan “Scroll Chiller”, “Screw Chiller”, “Glikol Chiller”, “Laser Chiller”, “Oil Chiller”, atingyladyş we sowadyjy çiller, galyndy temperaturasy ýaly önümleri öz içine alýar. Dolandyryjy, sowadyjy diň we ş.m.

HERO-TECH önümleri, indiki nesil, pes global ýylylyk potensialy (GWP) sowadyjylary we ýokary netijelilik bilen daşky gurşawa täsirini peseltmek üçin niýetlenendir.

Fokus Gahryman-Tehniki hünärmen edýär.Birnäçe ýyllyk ösüşden soň, “Hero-Tech”, çilleriň ajaýyp öndürijiligi we wagtynda we ünsli hyzmaty sebäpli içerki we daşary ýurtly müşderilere yzygiderli ýokary öwgü gazandy.HERO-TECH adamlar elmydama "worker ýüzüne işe çemeleşiň, adamlara dogruçyllyk bilen serediň" dolandyryş pelsepesine eýerýärler. Müşderä beren her bir borjuny ýerine ýetirip, her bir jikme-jigi kämilleşdirmek bilen, Gahryman-Tehnik her kimiň ünsüni we aladasy üçin jogap berýär.

HEROTECH-factory

Hyzmat bahalary

[Kärhana missiýasy]: Üznüksiz innowasiýa industry pudagy has energiýa tygşytlaýar.

[Kärhananyň ruhy]: yhlaslylyga esaslanýan açyklyk, ölçeg üçin hil, sazlaşyk esasy ýol.

[Işleýiş ýörelgesi]:bitewilige esaslanýar, ilki bilen hil, ilki müşderi.

GYSGAÇA GÖRNÜŞ, TOPARA AÇMAK

Baidu
map