ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഹീറോ-ടെക്ഗ്രൂപ്പ്കമ്പനിലിമിറ്റഡ്

乐动体育赛事英雄技术前台

ഹീറോ-ടെക്ഗ്രൂപ്പിന്കീഴിലുള്ളഷെൻഷെൻഹീറോ-ടെക്റഫ്രിജറേഷൻഎക്യുപ്മെന്റ്കമ്പനി,ലിമിറ്റഡ്,2010年ൽഗ്വാങ്ഡോംഗ്പ്രവിശ്യയിലെഷെൻഷെനിൽസ്ഥാപിതമായി。വാണിജ്യ,വ്യാവസായികവ്യാവസായികശീതീകരണഉപകരണങ്ങൾക്കായുള്ളഒരുവ്യാപാരകമ്പനിയായാണ്ഹീറോടെക്ഗ്രൂപ്പ്ഗ്രൂപ്പ്,,,。ആദ്യകാലതുടക്കത്തിൽഭാഗങ്ങൾ; 2005മുതൽ,ഹീറോടെക്കിന്വ്യാവസായികശീതീകരണസംവിധാനങ്ങൾചെയ്യാൻഞങ്ങളുടെസ്വന്തംഉണ്ട്ഉണ്ട്。മെച്ചപ്പെടുത്തലിലുംഹീറോടെക്കിന്അതിവേഗവളർച്ചലഭിച്ചു。വ്യാവസായികശീതീകരണത്തിൽ21വർഷത്തെപരിചയംചൈനയിൽഹീറോടെക്കിനെമുൻനിരമുൻനിരപദവിയിലെത്തിച്ചുഞങ്ങൾക്ക്,ഷാങ്ഹായ്,ബീജിംഗ്,ടിയാൻജിൻ,ഷെങ്ഷോ,ജിനാൻ,ക്വിംഗ്ദാവോ,സുഷൗഎന്നിവിടങ്ങളിൽസേവനശൃംഖലയുണ്ട്。,മിഡിൽമിഡിൽ,തെക്ക്,ഏഷ്യ,കിഴക്കൻകിഴക്കൻ,തെക്കേഅമേരിക്ക,ഓസ്ട്രേലിയതുടങ്ങിയ52രാജ്യങ്ങളുംപ്രദേശങ്ങളുംഉൾക്കൊള്ളുന്നവിദേശവിൽപ്പനശൃംഖലമെച്ചപ്പെടുത്തുകയുംചെയ്തുചെയ്തുചെയ്തുവാർഷികകയറ്റുമതിഅളവിൽതുടർച്ചയായവളർച്ചവളർച്ചവളർച്ച

നമ്മൾഎന്താണ്ചെയ്യുന്നത്

എയർകൂളിംഗ്,വാട്ടർകൂൾഡ്സ്ക്രോൾചില്ലർ,സ്ക്രൂടൈപ്പ്ചില്ലർ,ഗ്ലൈക്കോൾഗ്ലൈക്കോൾ,ലേസർലേസർ,ഓയിൽഓയിൽ,ഹീറ്റിംഗ്ഹീറ്റിംഗ്ആൻഡ്കൂളിംഗ്,മോൾഡ്ടെമ്പറേച്ചർഎന്നിവവ്യാവസായികകൂളിംഗ്,ടെമ്പറേച്ചർടെമ്പറേച്ചർഎന്നിവയുടെകൂളിംഗ്ചെയ്യാനുംവികസിപ്പിക്കാനുംവികസിപ്പിക്കാനുംവികസിപ്പിക്കാനുംടെക്。കൺട്രോളർ,കൂളിംഗ്ടവർമുതലായവ。

അടുത്തതലമുറ,കുറഞ്ഞആഗോളതാപനസാധ്യത(GWP)റഫ്രിജറന്റുകൾ,ഉയർന്നദക്ഷതയുള്ളപ്രവർത്തനംഎന്നിവഉപയോഗിച്ച്പരിസ്ഥിതിആഘാതംകുറയ്ക്കാൻസഹായിക്കുന്നതിനാണ്HERO-TECHഉൽപ്പ乐动体育赛事ന്നങ്ങൾരൂപകൽപ്പനചെയ്തിരിക്കുന്നത്。

ഫോക്കസ്ഫോക്കസ്ഹീറോടെക്കിനെപ്രൊഫഷണലാക്കുന്നുപ്രൊഫഷണലാക്കുന്നുശേഷംശേഷം,ചില്ലേഴ്സിന്റെചില്ലേഴ്സിന്റെമികച്ചപ്രകടനവുംസമയബന്ധിതവുംശ്രദ്ധയുള്ളതുമായസേവനവുംകാരണംഹീറോടെക്,വിദേശവിദേശഉപഭോക്താക്കളെസ്ഥിരമായിഉയർന്നപ്രശംസപ്രശംസനേടിനേടിനേടിടെക്ആളുകൾഎല്ലായ്പ്പോഴുംമാനേജ്മെന്റ്തത്ത്വചിന്തയോട്ചേർന്നുനിൽക്കുന്നു,“താഴ്ന്നുള്ളജോലി,ആളുകളോട് ആളുകളോട്പെരുമാറുക”。ഉപഭോക്താവിനോടുള്ളഉപഭോക്താവിനോടുള്ളഎല്ലാപ്രതിബദ്ധതയും,എല്ലാവിശദാംശങ്ങളുംപൂർണ്ണതയോടെ,ഹീറോ-ടെക്എല്ലാവരുടെയുംശ്രദ്ധയ്ക്കുംശ്രദ്ധയ്ക്കുംനൽകുന്നുനൽകുന്നു。

赫托特工厂

സേവനമൂല്യങ്ങൾ

[എന്റർപ്രൈസ്മിഷൻ]:തുടർച്ചയുള്ളതുടർച്ചയുള്ള,വ്യവസായത്തെകൂടുതൽഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ളതാക്കുക。

[എന്റർപ്രൈസ്സ്പിരിറ്റ്]:ആത്മാർത്ഥതയെആത്മാർത്ഥതയെഅടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള,ഗേജിനുള്ളഗേജിനുള്ള,യോജിപ്പാണ്പ്രധാനമാർഗം。

[ഓപ്പറേഷൻതത്വം]സമഗ്രതഅടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത്,ഗുണമേന്മആദ്യം,ഉപഭോക്താവ്ഉപഭോക്താവ്。

മികവ്പിന്തുടരുക,മുകളിലേക്ക്ഓട്ടം

Baidu
map