ਸਾਡੇਬਾਰੇ

ਹੀਰੋ-ਟੈਕਗਰੁੱਪਕੰਪਨੀਲਿਮਿਟੇਡ

乐动体育赛事英雄技术前台

深圳市英雄科技制冷乐动体育赛事设备有限公司,英雄科技集团ਦੇਦੇਹੈ,ਦੀਸਥਾਪਨਾ2010ਵਿੱਚਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ,ਗੁਆਂਗਡੋਂਗਪ੍ਰਾਂਤਵਿੱਚਕੀਤੀਗਈ。ਹੀਰੋ-ਟੈਕਗਰੁੱਪਕੰ。,ਲਿਮਟਿਡਦੀਸ਼ੁਰੂਆਤਵਪਾਰਕਅਤੇਉਦਯੋਗਿਕਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨਲਈਇੱਕਇੱਕਕੰਪਨੀਵਜੋਂਕੀਤੀਹੈਅਤੇਸ਼ੁਰੂਆਤੀਸ਼ੁਰੂਆਤਵਿੱਚਵਿੱਚਹਿੱਸੇਹਿੱਸੇਗਈਹੈਸ਼ੁਰੂਆਤੀਸ਼ੁਰੂਆਤਵਿੱਚਹਿੱਸੇਹਿੱਸੇਤੌਰ乐动体育赛事ਗਈਤੋਂਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨਕੋਲਕੋਲਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤੌਰਤੌਰਉਦਯੋਗਿਕਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂਨੂੰਨੂੰਡਿਜ਼ਾਈਨਸਾਡੀਆਪਣੀਆਪਣੀਹੈ.ਅਤੇਅਤੇਉਸੇਸਮੇਂਸਮੇਂਸਾਡੇਕੋਲਬ੍ਰਾਂਡਬ੍ਰਾਂਡਟੈਕਟੈਕਹੈਕੋਲਬ੍ਰਾਂਡਵਿੱਚਇਸਦਾਇਸਦਾਮਤਲਬ乐动体育赛事ਮਤਲਬtechਹੈਹੈਹੈਹੈਹੈਹੈਹੈਹੈਹੈਹੈਹੈਟੀਮਨੌਜਵਾਨਨੌਜਵਾਨਦਰਸਾਉਂਦਾਅਤੇਅਤੇਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਹੈ.ਹੀਰੋਨੌਜਵਾਨਟੈਕਨੇਨੇਕੰਪਨੀਹੈਦੇਪੈਮਾਨੇਉਤਪਾਦਨੇਨੇਕੰਪਨੀਕੰਪਨੀਦੇਦੇਉਤਪਾਦਉਤਪਾਦਸੁਧਾਰਾਂਨੇਨੇਕੰਪਨੀਸੁਧਾਰਾਂਸੁਧਾਰਾਂਸੁਧਾਰਾਂਸੁਧਾਰਾਂਸੁਧਾਰਾਂਸੁਧਾਰਾਂਤੇਜ਼ੀਨਾਲਵਾਧਾਕੀਤਾ。ਉਦਯੋਗਿਕਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨਵਿੱਚ21ਸਾਲਾਂਦੇਤਜ਼ਰਬੇਨੇਚੀਨਵਿੱਚਵਿੱਚtechਦਿ乐动体育赛事ੱਤਾਸਭਅੱਗੇਦਿੱਤਾਦਿੱਤਾਕੋਲਗੁਆਂਗਜ਼ੂਗੁਆਂਗਜ਼ੂਦਿੱਤਾਕੋਲਗੁਆਂਗਜ਼ੂਗੁਆਂਗਜ਼ੂਦਰਜਾਦਿੱਤਾਕੋਲਗੁਆਂਗਜ਼ੂਜ਼ੇਂਗਜ਼ੂਜ਼ੇਂਗਜ਼ੂਦਰਜਾਦਰਜਾਦਿੱਤਾਜ਼ੇਂਗਜ਼ੂਜ਼ੇਂਗਜ਼ੂਦਰਜਾਦਰਜਾਦਰਜਾਦਿੱਤਾਸੁਜ਼ੌਸੁਜ਼ੌਜ਼ੇਂਗਜ਼ੂਦਰਜਾਦਰਜਾਦਰਜਾਅਤੇਸੁਜ਼ੌਸੁਜ਼ੌਵਿੱਚਦਰਜਾਦਰਜਾਦਰਜਾਅਤੇਸੁਜ਼ੌਸੁਜ਼ੌਸੁਜ਼ੌਵਿੱਚਦਰਜਾਸੇਵਾਪ੍ਰਦਾਨਕੀਤੀਜਾਸਕੇ。ਇਸ,ਮੱਧਪੂਰਬ,ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀਏਸ਼ੀਆ,ਪੂਰਬੀਪੂਰਬੀ,ਦੱਖਣੀਅਮਰੀਕਾਅਤੇਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ52ਦੇਸ਼ਾਂਅਤੇਖੇਤਰਾਂਨੂੰਕਰਦੇਹੋਏ,ਓਵਰਸੀਅਸੇਲਜ਼ਨੈਟਵਰਕਬਣਾਇਆਸੁਧਾਰਿਆਸੁਧਾਰਿਆਗਿਆ。ਤੇਜ਼ੀਨਾਲਵਾਧਾਲਿਆਉਂਦਾਹੈ。

ਅਸੀਂਕੀਕਰੀਏ

乐动体育赛事英雄科技ਉਦਯੋਗਿਕਕੂਲਿੰਗਅਤੇਤਾਪਮਾਨਨਿਯੰਤਰਣਉਦਯੋਗਦੀਖੋਜਅਤੇਵਿਕਾਸਸਮਰਪਿਤਹੈ,ਉਤਪਾਦਾਂਦੀਰੇਂਜਜਿਸਵਿੱਚਏਅਰਅਤੇਵਾਟਰਸਕ੍ਰੌਲਚਿਲਰ,ਸਕ੍ਰੂਟਾਈਪਚਿਲਰ,,ਗਲਾਈਕੋਲਚਿਲਰ,ਲੇਜ਼ਰਚਿਲਰ,ਲੇਜ਼ਰਚਿਲਰ,ਹੀਟਿੰਗਅਤੇਕੂਲਿੰਗ,ਮੋਲਡਅਤੇਚਿਲਰ,ਮੋਲਡਟੈਂਪਰੇਚਰਸ਼ਾਮਲਹਨ。ਕੰਟਰੋਲਰ,ਕੂਲਿੰਗਟਾਵਰ,ਆਦਿ。

乐动体育赛事英雄科技ਉਤਪਾਦਾਂਉਤਪਾਦਾਂਨੂੰਅਗਲੀ,ਘੱਟਗਲੋਬਲਵਾਰਮਿੰਗਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ(gwp)

ਫੋਕਸਹੀਰੋਟੈਕਨੂੰਪੇਸ਼ੇਵਰਬਣਾਉਂਦਾਬਣਾਉਂਦਾ。乐动体育赛事ਪ੍ਰਬੰਧਨਪ੍ਰਬੰਧਨਦੇਫ਼ਲਸਫ਼ੇਦੀਪਾਲਣਾਪਾਲਣਾਹਨਹਨਹਨਹਨਨੂੰਹੇਠਾਂਧਰਤੀਧਰਤੀਪੇਸ਼,ਲੋਕਾਂਲੋਕਾਂਨਾਲਇਮਾਨਦਾਰੀਨਾਲਪੇਸ਼“。ਗਾਹਕਪ੍ਰਤੀਹਰਵਚਨਬੱਧਤਾਨੂੰਪੂਰਾਕਰਦੇਹੋਏ,ਹਰਵੇਰਵੇਨੂੰਪੂਰਾਕਰਦੇਹੋਏ,ਹੀਰੋ-ਟੈਕਹਰਇੱਕਨੂੰਉਹਨਾਂਦੇਧਿਆਨਅਤੇਚਿੰਤਾਲਈਬਦਲਾਦਿੰਦਾਹੈ。

赫托特工厂

ਸੇਵਾਮੁੱਲ

[ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਮਿਸ਼ਨ]:ਨਿਰੰਤਰਨਿਰੰਤਰ,ਉਦਯੋਗਨੂੰਵਧੇਰੇਊਰਜਾਬਣਾਉਣਾ。

[ਉਦਮਭਾਵਨਾ]:ਸੁਹਿਰਦਤਾ'ਤੇਅਧਾਰਤਖੁੱਲਾਪਣ,ਗੇਜਲਈਗੁਣਵੱਤਾ,ਇਕਸੁਰਤਾਮੁੱਖਤਰੀਕਾਹੈ。

[ਓਪਰੇਸ਼ਨਸਿਧਾਂਤ]ਇਕਸਾਰਤਾਅਧਾਰਿਤ,ਗੁਣਵੱਤਾਪਹਿਲਾਂ,ਗਾਹਕਗਾਹਕ。

ਉੱਤਮਤਾਦਾਪਿੱਛਾਕਰੋ,ਸਿਖਰਤੱਕਦੌੜੋ

Baidu
map