阿罗а а белән су у т т л а ан ин и а тибындагы илл лер

风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机

Кыскатасвирлау:

Продукциянекертү高温超导-сериясеиндустриальчиллерпластикһәмкаучуксәнәгатендәкулланыла;Улформалаштырутемпературасынтөгәлконтрольдәтотаһәмформалаштыруциклынкыскартырга,продуктныңсыйфатынарттырыргаһәмҗитештерүнәтиҗәлелегенкүтәрергәмөмкин。Аларшулайукметаллэшкәртү,машинатөзелеше,химияһәмфармацевтика,азык-төлек,эчемлек,лазер,электроникасәнәгат,етекстиль,электроплат,ярымүткәргечсынау,суреактивы,вакуумкаплау,төзелеш……


Продукциянеңдетальләре

Продукцияпараметрлары

төрү һәм та у у

сертификат

е е бирелгән сора лар

Продукция белән (тан) а ан (т) - - - - - - - - - -

高温超导-сериясеиндустриальчиллернигездәпластикһәмкаучуксәнәгатендәкулланыла;Улформалаштырутемпературасынтөгәлконтрольдәтотаһәмформалаштыруциклынкыскартырга,продуктныңсыйфатынарттырыргаһәмҗитештерүнәтиҗәлелегенкүтәрергәмөмкин。Аларшулайукметаллэшкәртү,машинатөзелеше,химияһәмфармацевтика,азык-төлекһәмэчемлек,лазер,электроникасәнәгат,етекстиль,электроплат,ярымүткәргечсынау,суреактивы,вакуумкаплау,төзелешһәмхәрбичаралардакиңкулланыла。

Барлык илл лер да бертигез ба лл и кка китерелмәгән。ЭффективсуытуһәмозаккасузылганэшөченсезбәйлебулааласызГЕРО——ТЕХБарлык су т ту ихтыяҗлары өчен су т т продуктлары。

乐动体育赛事HERO-TECHһәрвакытквалификацияле,иңяхшыһәмчишелешнигезендәхезмәткүрсәтә。

Кушымта

Ышанычлы, күпкырлы, югары эффектив。

乐动体育赛事HERO-TECHчиллерыкөчәйтелгәнэнергия——эффективлыквариантларыбеләнтөрлекушымталаргакыйммәткитерә。
Урта һәм з з з р масштаблы сәнәгать з з з т
Airзәк конди и
Салкын бүлмә, термостатик камер

Дизайнүзенчәлекләре
Билгеле б енд компрессоры
单位айланмаГермания比泽尔якиТайваньHANBELLбрендыярымгерметиквинткомпрессорынкабулитә。Иңяхшыэффективлыкбеләнсоңгы5 - 6патентланганвинтроторпрофиле。
Көйләнәторганчиксезякитыгызадымбеләнидарәитү,энергиянесактоту,тотрыклыһәмтынычэшләүнекүрсәтә。
Иңалдынгыпатентланганиңтөгәлҗитештерүпроцессы。
Термальмотортемпературасымониторингы,фазаэзлеклелегемониторингы,кулбеләняңаданторгыз,унефтьтемпературасысенсорыкертелгәнтулыакыллымониторингһәмсаклау。
Вариантөченсуыткычныңкиңдиапазоны,шулисәптәнR134A,һ替代工质R407cәмR22(сораубуенчаR404A, R507c)。
Микропрограммалаштыру белән идарә итү системасы
ИндустриальPLCүзәкләштерелгәнконтролькомпрессорсыйдырышлыгыбеләнидарәитүсистемасыбеләнберләштерелгән,төгәлмонитор。
Түбәнтемпература,югары/түбәнбасым,туңдыругакаршы,фазаюккачыгу、анти-фаза,артыкйөк,температураөстендәмотор,нефтьдифференциалы,агымныкүчерү,тоткарлыкныбашлау。
Ихтыярсызэштеле,менюныәйдәпбаручы,көйләүҗайланмасыҗиңел。
Easyиңел у на а т т у у, ышанычлы йөгерү
Электрэнергиясенәйогынтыясауныминимальрәвештәбашлапҗибәрү。
Тотрыклыһәмкуркынычсызйөгерү,түбәнтибрәнү,урнаштыруөченҗиңел。
Компактструктурасы,азракурынсоравыһәмавырлыгыҗиңел,транспортһәмурнаштыруөченҗиңел。
Бөтенләйчыбыклы,тикшерелгәнһәмалданҗибәрү,монтажлаувакытынһәмбәясенэкономияләү。

·Вформасындагыалюминийфинтибындагыконденсатор,кечерәкберәмлекзурлыгындаҗылылыкалмашуөлкәсентәэминитү
Эчкеҗепбакыртрубасыбеләнюгарыэффективпаргаәйләндергеч。
·Металлпычакларбеләнзурһавакүләмендәгеохшаганҗылыткыч。Двигательчелтәрбеләнкапланган,металлбеләнчыгарылганпорткаурнаштырылган
·西门子PLCконтроле,LCDсенсорлыэкранинтерфейсы。
·СтандартдизайнR22, CFC替代工质R407C免费,R410A, R404A, R134Aөчензарядланган。
Стандарт диза н өчен 380V-415V / 50Hz 3pH。Клиентларның соравы б ен ен а төрле диза н。

Комплекслыхезмәт

——Профессиональкоманда:сәнәгатьсуыткычындауртач15еаллыкстажыбулганинженеркомандасы,уртач7еаллыктәҗрибәсебулгансатукомандасы,уртач10еаллыктәҗрибәсебулганСервискомандасы。

——Костомизацияләнгәнчишелешһәрвакытталәпләргәтурыкитерепбирелә。

3адымсыйфатконтроле:керәторгансыйфатконтроле,процесссыйфатынконтрольдәтоту、чыккансыйфатконтроле。

Барлык п п оду уктла -12 а к а а ан ан анти。Гарантиякысаларында,чиллерныңҗитешсезлекләреаркасындакилепчыккантеләсәниндипроблема,проблемачишелгәнчетәкъдимителә。

HTS-A75丅

乐动体育赛事Hero-techның би к өстенлеге

•Брендкөче20Без20еллыктәҗрибәсебулгансәнәгатьчиллерыныңпрофессиональһәмиңяхшытәэминитүчесе。

•Профессиональҗитәкчелек:Профессиональһәмтәҗрибәлетехникһәмчитилбазарынахезмәткүрсәтү,таләпләргәтурыкитереппрофессиональчишелештәкъдимитү。

•Тизкитерүөчензапастагы50惠普һавасуытылганчиллергатизҗибәрү:1/2сәг。

•Тотрыклыперсонал:Тотрыклыперсоналтотрыклыһәмюгарысыйфатлыҗитештерүчәнлекнетәэминитәала。Сатудансоңюгарысыйфатлыхезмәтнеһәмэффективярдәмнетәэминитү。

•Алтынхезмәт:1сәгатьэчендәшалтыратугаҗавап,4сәгатьэчендәтәкъдимителгәнчишелеш,һәмчитилдәурнаштыруһәмхезмәткүрсәтүтөркеме。


 • Алдагы:
 • Чираттагы:

 • Модель (hts - ***)

  40А

  50А

  60А

  75年А

  85年А

  100年А

  120年А

  150年А

  Номиналь с с т т сыйфаты

  7℃

  Ккал / с

  96148

  126248

  135622

  181460

  213796

  251464

  294550

  373842

  千瓦

  111.8

  146.8

  157.7

  211.0

  248.6

  292.4

  342.5

  434.7

  12℃

  Ккал / с

  115412

  151532

  162798

  217752

  256624

  301860

  353460

  448748

  千瓦

  134.2

  176.2

  189.3

  253.2

  298.4

  351.0

  411.0

  521.8

  Керүкөче

  千瓦

  36.1

  44.3

  51.2

  67

  76.3

  88.3

  105.5

  131.6

  Энергиячыганагы

  3ph380v ~ 415v 50hz / 60hz

  Суыткыч Тип

  R22

  Түләү

  公斤

  28

  35

  42

  52

  60

  70

  84

  105

  Контроль

  Термостатик киңәйтү клапаны

  Компрессор Тип

  Ярым герметик ин н

  көче

  千瓦

  33.7

  41.9

  46.4

  60.6

  69.9

  80.3

  95.9

  118.8

  Башлаурежимы

  Y -△

  Потенциалны контрольдә тот т

  0-25-50-75-100

  Паргаәйләнү Тип

  Кабык һәм т。с с а (ss тәлинкә җылылык алмаштыргыч)

  Суытылган су у күләме

  м³/ с

  18

  23.6

  25.7

  34.4

  40.5

  46.4

  55

  69.5

  Су басымы төшә

  kPa

  32

  35

  38

  42

  45

  43

  43.3

  41

  Торбатоташуы

  дюйм

  3.

  3.

  3.

  3.

  3.

  4

  4

  5

  Конденсатор Тип

  空气авасуытылгантиптагыюгарыэффективлыклыбакыртрубасы

  Фанат Тип

  Зур күләмле һәм түбән тавышлы акс с л җанатар

  Көч

  千瓦

  0.6 * 4

  0.6 * 4

  0.8 * 6

  0.8 * 8

  0.8 * 8

  0.8 * 10

  0.8 * 12

  0.8 * 16

  空气авакүләме

  м³/ с

  40000

  50000

  60000

  80000

  90000

  100000

  116000

  135000

  Куркынычсызлыкҗайланмалары

  Компрессорэчкесаклау,токнысаклау、югары/түбәнбасымнысаклау,температуранысаклау、агымтизлегенсаклау、фазаэзлеклелеге/фазаныюгалту,түбәнсуыткычтансаклау,туңдырудансаклау、эссеттанартыкэсселектәнсаклау

  Ensionлчәм Озынлык

  毫米

  2180

  2350

  2650

  3310

  3470

  4090

  4870

  6450

  Киңлек

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  Биеклек

  毫米

  2050

  2050

  2050

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243

  Неттоавырлыгы

  公斤

  1300

  1600

  1900

  2350

  2550

  2800

  2950

  3200

  Йөгерүавырлыгы

  公斤

  1450

  1750

  2100

  2550

  2800

  3050

  3250

  3500

  以上гарыдагыспецификациятүбәндәгедизайншартларынатурыкилә:

  1. Суытылгансукертү/чыгутемпературасы12℃/ 7%
  2. airа а кертү / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  hts - 170adд а ан зуррак модел - мод л л ле диза н。

  Безөстәмәхәбәритмичәспецификацияләрнеүзгәртүхокукынсаклыйбыз。

  Модель (hts - ***)

  公元80年

  公元100年

  公元120年

  公元150年

  公元170年

  公元200年

  公元240年

  公元300年

  Номиналь с с т т сыйфаты

  7℃

  Ккал / с

  192296

  252496

  271244

  362920

  427592

  502928

  589100

  747684

  千瓦

  223.6

  293.6

  315.4

  422.0

  497.2

  584.8

  685.0

  869.4

  12℃

  Ккал / с

  230824

  303064

  325596

  435504

  513248

  603720

  706920

  897496

  千瓦

  268.4

  352.4

  378.6

  506.4

  596.8

  702.0

  822.0

  1043.6

  Керүкөче

  千瓦

  73.8

  93.4

  102.4

  134.0

  152.6

  176.6

  211.0

  263.2

  Энергиячыганагы

  3ph380v ~ 415v 50hz / 60hz

  Суыткыч Тип

  R22

  Түләү

  公斤

  28 * 2

  35 * 2

  42 * 2

  52 * 2

  60 * 2

  70 * 2

  84 * 2

  105 * 2

  Контроль

  Термостатик киңәйтү клапаны

  Компрессор Тип

  Ярым герметик ин н

  көче

  千瓦

  33.7 * 2

  41.9 * 2

  46.4 * 2

  60.6 * 2

  69.9 * 2

  80.3 * 2

  95.9 * 2

  118.8 * 2

  Башлаурежимы

  Y -△

  Потенциалны контрольдә тот т

  0-25-50-75-100

  Паргаәйләнү Тип

  Кабык һәм т。с с а (ss тәлинкә җылылык алмаштыргыч)

  Суытылган су у күләме

  м³/ с

  35.6

  46.8

  50.8

  68

  80

  92.8

  110.6

  139

  Су басымы төшә

  kPa

  45

  43

  43

  41

  42

  45

  42

  46

  Торбатоташуы

  дюйм

  3.

  4

  4

  5

  6

  6

  8

  8

  Конденсатор Тип

  空气авасуытылгантиптагыюгарыэффективлыклыбакыртрубасы

  Фанат Тип

  Зур күләмле һәм түбән тавышлы акс с л җанатар

  Көч

  千瓦

  0.8 * 8

  0.8 * 12

  0.8 * 12

  0.8 * 16

  0.8 * 16

  0.8 * 20

  0.8 * 24

  0.8 * 32

  空气авакүләме

  м³/ с

  80000

  1000000

  116000

  135000

  165000

  200000

  236000

  276000

  Куркынычсызлыкҗайланмалары

  Компрессорэчкесаклау,токнысаклау、югары/түбәнбасымнысаклау,температуранысаклау、агымтизлегенсаклау、фазаэзлеклелеге/фазаныюгалту,түбәнсуыткычтансаклау,туңдырудансаклау、эссеттанартыкэсселектәнсаклау

  Ensionлчәм Озынлык

  毫米

  3310

  4570

  4870

  6450

  3470 * 2

  4090 * 2

  5650 * 2

  6450 * 2

  Киңлек

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  Биеклек

  毫米

  2243

  2243

  2243

  2243

  2443 * 2

  2443 * 2

  2443 * 2

  2443 * 2

  Неттоавырлыгы

  公斤

  2500

  2950

  3350

  4100

  4350

  4750

  5200

  5700

  Йөгерүавырлыгы

  公斤

  2800

  3250

  3750

  4500

  4850

  5250

  5800

  6300

  以上гарыдагыспецификациятүбәндәгедизайншартларынатурыкилә:

  1. Суытылгансукертү/чыгутемпературасы12℃/ 7%
  2. airа а кертү / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  hts - 170adд а ан зуррак модел - мод л л ле диза н。

  Безөстәмәхәбәритмичәспецификацияләрнеүзгәртүхокукынсаклыйбыз。

  包装货物

  证书

  1нчесорау:Сезбезнеңпроектөченмодельтәкъдимитәргәбулышааласызмы吗?
  А1:Әйеб,ездәдетальләрнетикшерүһәмсезнеңөчендөресмодельсайлауөченинженербар。Түбәндәгеләргәнигезләнеп:
  1) с т т сыйфаты;
  2)Белмәсәгез,сезмашинагызгаагымтизлеген,температураныһәмкулланганөлешегездәнтемпературанытәкъдимитәаласыз。
  3) әйләнә-тирә темпе ат т а;
  4) Суыткыч тибы, R22, R407c ки бүтән, пл。
  5)көчәнеш;
  6) к о к мта индуст и се;
  7) Насос агымы һәм бас и м таләпләре;
  8) Башка махсус таләпләр。

  2нчесорау:Сезнеңпродуктныяхшысыйфатбеләнничектәэминитәргә吗?
  A2: CEсертификатыбулганбарлыкпродуктларыбызһәмбезнеңкомпанияISO900сыйфатбеләнидарәитүсистемасынакатгыйтурыкилә。丹佛斯,科普兰、三洋、比泽尔,HANBELLкомпрессорлары,Шнайдерэлектркомпонентлары,丹佛斯/艾默生суыткычкомпонентларыкебекдөньякүләмтанылганбрендаксессуарларынкулланабыз。
  Пакетларалдыннанагрегатлартулысынчасыналачакһәмтөрүәйберләреҗентекләптикшереләчәк。

  3 н и е со ау: Гарантия нәрсә с л?
  А3:барлыкөлешләрөчен1елгарантия;Бөтентормышхезмәтсез!

  4 н и е со ау: Сез җитештерүчеме?
  А4:Әйеб,ездәсәнәгатьсуыткычбизнесында23елданартыквакытбар。Шэньчжэньдаурнашканбезнеңзавод;Безгәтеләсәкайсывакыттакилергәрәхимитегез。Шулай ук илл лер диза а а атен и ба а。

  5 н и е со ау у: Ничек заказ бирә алам?
  A5:Электронпочтаашасорауҗибәрегез:sales@szhero-t乐动体育赛事ech.com,турыдан——туры玻璃纸номерыашашалтыратыгыз+ 86 15920056387。

 • Бәйләнешлепродуктлар

   Baidu
   map