Тарих.

展史

乐动体育赛事英雄科技集团有限公司1997-НчеелдаОешкан,研发Командасы,җитештерю,МаркетингһәмТехникезмэтКүүтүБелюнинтеграциялюнгән。

Герой-тех2010-НчыелдаКытайныюңеньженшәһәрендюзаводоештырган。

Герой-тех2011-НчеелдаHTIһәмHTSСериялечиллерөченCEСертификатыАлды。

Герой-Тех2013ЕлдаISO9001-2008Сертификатынтапшырды。

Герой-Техфабрикасы2012-Нчеелда2000m³гакадэрКиңәйтелдеһәм2016-Нчыелда4000м³гаКадэрсарыфИтелде。

Герой-Техсатуәйлюнеше2018-Нче4,000,000.00АкюДолларынашитте。

Герой-Техмиллиюгарытехнологиялепредприятиясертификатын2019-НчыелдаАлды。

Baidu
map