Habarlar

 • Senagat çillerleri: Dünýä bazary nireden gelýär?

  “Read Market Research” tarapyndan neşir edilen dünýädäki senagat çiller bazaryndaky iň soňky gözleg, bazaryň COVID-19-dan uly ösüş gazanandygyny görkezýär.Derňew, häzirki bazar ýagdaýy we ähli gatnaşyjylaryň gaçmak üçin edýän tagallalaryny nädip birleşdirendigi barada jikme-jik maglumat berýär.
  Koprak oka
 • Önüm öndürijiler 2020-nji ýylda senagat çiller pudagynyň “sowamagynda” nädip buz döwerler

  2020-nji ýylda täze täç pnewmoniýa epidemiýasy diňe bir adamlaryň gündelik durmuşyny bozman, eýsem öý enjamlary pudagynyň satuwyna-da täsir etdi.Adatça satuwda yssy bolan kondisioner pudagy-da bir gazana sowuk suwa guýlan ýaly.Aowei-den alnan maglumatlara görä ...
  Koprak oka
 • Duýduryş bolansoň, çileri işlemäge mejbur etme!

  Çiller dolandyryş ulgamynda ulanyja ýa-da tehnikany ýatlatmak we MESELE BERMEK üçin ýatlatmak üçin dürli görnüşli gorag we degişli duýduryş bar.Mostlyöne köplenç duýduryşy äsgermezlik edýärler, diňe jaňy täzeden dikeldýärler we sowadyjyny yzygiderli işledýärler, ýöne bu käwagt uly zyýan getirýär.1. Akym tizliginiň duýduryşy: duýduryş şo ...
  Koprak oka
 • Gorky hoşniýetliligiň öňüni almaň

  Täze koronawirusyň duýdansyz ýokarlanmagy Hytaýy geň galdyrdy.Hytaý wirusy ýok etmek üçin elinde baryny edýän bolsa-da, serhetleriň daşyndan we beýleki sebitlere ýaýrady.Cewropa ýurtlary, Eýran, Japanaponiýa we Koreýa ýaly ýurtlarda COVID-19 tassyklanan ýagdaýlar bar ...
  Koprak oka
 • Çilleriň ýokary basyş näsazlygyny nädip çözmeli?

  Çilleriň ýokary basyş ýalňyşlygy Çiller dört esasy komponentden durýar: kompressor, bugarýan, kondensator we giňeldiş klapan, şeýlelik bilen enjamyň sowadyş we ýyladyş täsirine ýetýär.Çilleriň ýokary basyş ýalňyşlygy, ýokary sesiň döremegine sebäp bolýan kompressoryň ýokary egzoz basyşyny aňladýar ...
  Koprak oka
 • Senagat çillerinde sowadyjynyň ýoklugynyň alamaty

  1.Kompressor ýükleri köpelýär Kompressor ýüküniň köpelmeginiň köp sebäpleri bar bolsa-da, çillerde sowadyjy ýetmezçilik etse, kompressor ýükleri artar.Köplenç howany sowatmak ýa-da suw sowadyjy ulgamyň ýylylyk ýaýramagy gowy bolsa, kompr ...
  Koprak oka
 • Howany sowadýan çilleriň ses çykarmak we gaýtadan işlemek usullary

  Sesi adamlary gaharlandyryar。顾Uznuksiz ses daş肯塔基州rşawy hapalaýar.Çiller janköýeriniň öndürýän sesiniň sebäplerini aşakdaky ýaly suratlandyryp bolar: 1. Pyçagyň aýlanmagy howa bilen sürtülme ýa-da täsir eder.Sesiň ýygylygy s bilen baglanyşykly birnäçe ýygylykdan durýar ...
  Koprak oka
 • Çiller bugarýan enjamda ýylylyk geçirişiniň çynlakaý ýetmezçiliginiň sebäpleri näme?

  Buglaýjynyň ýylylyk çalşygynyň ýeterlik bolmazlygynyň iki sebäbi bar: Buglaýjynyň suw akymynyň ýeterlik bolmazlygy Bu hadysanyň esasy sebäbi, suw nasosynyň döwülmegi ýa-da nasosyň hereketlendirijisinde keseki zat ýa-da suw girelgesinde howa syzmagy. nasos turbasy (diffi ...
  Koprak oka
 • Gabyk we turba bugarýanlaryň artykmaçlyklary

  Gabygyň we turbanyň bugarmagynyň ýylylyk geçiriji koeffisiýenti suwuklykda gazdan has uly we akýan ýagdaýynda statiki ýagdaýdan has uly.Çilleriň gabygy we turba bugarmagy gowy ýylylyk geçiriji täsirine, ykjam gurluşyna, kiçi meýdanyna we amatly gurnamasyna eýe, şonuň üçin giňden ulanylýar.Gaýtadan ...
  Koprak oka
 • Suw bilen sowadylan nurbat çilleriniň artykmaçlyklary we kemçilikleri.

  Suw bilen sowadylan nurbat çiller, çilleriň bir görnüşidir.Buraw kompressoryny ulanýandygy üçin oňa nurbat çileri diýilýär. Soňra suw bilen sowadylan nurbat çilleriniň artykmaçlyklary we kemçilikleri näme?Esasy derňew aşakdaky ýaly: Suw bilen sowadylan nurbat çilleriniň artykmaçlyklary: 1. pleönekeý gurluş, az w ...
  Koprak oka
 • Suw sowadyjysyny uzak wagtlap ulanmagyň ýaramaz täsirleri näme?

  Çilleriň işleýşine gaty uzak ulananymyzdan soň täsir eder, şonuň üçin gündelik işde näsazlygyň bardygyna üns bermelidiris.Çiller gaty uzak ulanylanda ýüze çykyp biljek meseleler haýsylar?1. quygy-ýygydan şowsuzlyk: 2 ýyldan 3 ýyla çenli howa sowadyjy ulanylandan soň ...
  Koprak oka
 • Plastmassany gaýtadan işlemek pudagynda senagat çillerleriniň möhüm roly.

  Plastmassa gaýtadan işleýän pudakda, ekstruziýa bolsun, sanjym galyplary, senenama, çukur galyplary, üflenýän film, egirme we ş.m., käbir öý eýeleriniň talaplaryna laýyk gelmeginden başga-da, gaýtadan işlemegi tamamlamak üçin köplenç köp sanly kömekçi enjam bar. prosesi.Kämillik, ...
  Koprak oka
1 2 3 4 5 6 Indiki> >> Sahypa 1/6
Baidu
map