Galyp temperatura gözegçiligi

Mould Temperature Controller Featured Image
 • Mould Temperature Controller

Gysga düşündiriş:

Önümiň tanyşdyrylyşy MTC, esasan, galyndylary gyzdyrmagyň wagtyny azaltmak, galyndy temperaturasyna gözegçilik etmek, galyplanan ýerdäki akym bellikleriniň ýa-da beýleki islenmeýän hadysalaryň öňüni almak, hemişelik temperaturany dolandyrmak üçin ulanylýar.Plastmassa we kauçuk senagaty üçin guýma pudagy: Sink, alýumin we magniý.Ygtybarly, köptaraply, ýokary netijelilik bilen sowatmak.HERO-TECH çillerleri güýçlendirilen energiýa tygşytlaýyş wariantlary bilen dürli programmalara baha berýär.Dizaýn aýratynlyklary -Mikrokompýuter ulgamy ...


Önümiň jikme-jigi

Önümiň parametrleri

gaplamak we daşamak

şahadatnamasy

fak

Haryt bilen tanyşlyk

MTC, esasan, galyndylary gyzdyrmagyň wagtyny azaltmak, galyndy temperaturasyna gözegçilik etmek, galyplanan ýerdäki akym bellikleriniň ýa-da beýleki islenmeýän hadysalaryň öňüni almak, hemişelik temperaturany gözegçilikde saklamak üçin ulanylýar.

Arza

Plastmassa we rezin senagaty

Döküm pudagy: Sink, Alýumin we Magniý.

Ygtybarly, köptaraply, ýokary netijelilik bilen sowatmak.

HERO-TECH çillerleri güýçlendirilen energiýa tygşytlaýyş wariantlary bilen dürli programmalara baha berýär.

Dizaýn aýratynlyklary
-Mikrokompýuter ulgamy, ± 1 within içinde nebitiň we suwuň temperaturasyna gözegçilik edip bilýän PID awto temperatura gözegçiligi.
- Poslamaýan polatdan ýyladyş barreli enjamlaşdyrylan, çalt gyzdyrmak we sowatmak, arassalamak üçin aňsat.
- efficiencyokary netijelilik bilen ýokary temperatura nasosy,
ýokary basyş, uly akym, pes ses we ýokary durnuklylyk aýratynlyklary.
- Ajaýyp görnüşi bolan ykjam, berk we poroşok bilen örtülen şkaf, çalt çykýan gapdal paneller aňsat hyzmat edýär.
- Duýduryş we köp näsazlyk görkezijileri bilen enjamlaşdyrylan, näsazlyk ýüze çykan wagtynda duýduryş awtomatiki seslener, näsazlyk kody görkeziler, müşderi näsazlygy we sebäbini ilkinji gezek biler we ulgamyň işleýşiniň howpsuzlygyny kepillendirýän wagtynda elini alar.
-Fazanyň yzygiderliligini goraýjy enjam, gysga tok gorag enjamy, suwuk derejeli gorag enjamy, elektron wagt relýesi we ş.m.

Giňişleýin hyzmat

-Hünär topary: Senagat sowadyjysynda ortaça 15 ýyl tejribesi bolan in Engineeringenerçilik topary, ortaça 7 ýyl tejribesi bolan satuw topary, ortaça 10 ýyllyk iş topary.

- Özbaşdak çözgüt elmydama talaplara laýyklykda berilýär.

-3 ädim hil gözegçiligi: gelýän hil gözegçiligi, prosesiň hiline gözegçilik, çykýan hil gözegçiligi.

Productshli önümler üçin 12 aýlyk kepillik.Kepillik çäginde, çilleriň kemçilikleri sebäpli ýüze çykan islendik mesele, mesele çözülýänçä hödürlenýär.

HERO-TECH-iň dört artykmaçlygy

• Marka güýji 20 Biz 20 ýyllyk iş tejribesi bolan senagat çillerini hünärmen we iň ýokary üpjün ediji.

• Hünärmenlik : Professional we tejribeli tehnik we daşary ýurt bazaryna satuw toparyna hyzmat, talaplara laýyklykda hünär çözgüdini hödürleýär.

• Durnukly işgärler : Durnukly işgärler durnukly we ýokary hilli öndürijiligi üpjün edip bilerler.Satuwdan soň ýokary hilli hyzmaty we netijeli goldawy üpjün etmek.

• Altyn hyzmat 1 1 sagadyň dowamynda hyzmat jaňyna jogap, 4 sagadyň dowamynda hödürlenýän çözgüt we daşary ýurtda gurnama we hyzmat ediş topary bar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Model (HTM - ***)

  6O

  9O

  6OH

  9OH

  12OH

  6W

  9W

  6WH

  9WH

  12WH

  Atylylyk geçiriji gurşaw

  ýag

  suw

  Temperatura aralygy

  40 ~ 180

  40 ~ 250

  30 ~ 00

  30 ~ 160

  Atingyladyş güýji kw

  6

  9

  6

  9

  12

  6

  6

  6

  9

  12

  Güýç çeşmesi

  3PH 380V 50HZ / 60HZ

  Kondensator Motor güýji kw

  0.37

  0.75

  0.37

  0.75

  0.75

  0.37

  0.75

  0.37

  0.75

  0.75

  Iň ýokary akym L / min

  40

  85

  85

  95

  95

  40

  40

  60

  78

  78

  Iň ýokary basyş Kg / sm2

  2.2

  2.5

  2.8

  2.8

  2.8

  2

  2.2

  4

  5

  5

  Sowadyş usuly

  Gytaklaýyn

  göni

  gytaklaýyn

  Baglanyşyklaryň diametri Baglanyşyklar dýuým

  3/8

  3/8

  1/2

  1/2

  1/2

  3/8

  3/8

  3/8

  3/8

  3/8

  Giriş we çykyş nokady

  2 * 2

  2 * 2

  2 * 2

  2 * 2

  2 * 2

  2 * 2

  2 * 2

  2 * 2

  2 * 2

  2 * 2

  Sowuk suw turbasy dýuým

  1/2

  1/2

  1/2

  1/2

  1/2

  1/2

  1/2

  1/2

  1/2

  1/2

  Ölçegi Uzynlyk mm

  660

  660

  800

  800

  800

  630

  630

  750

  750

  750

  Ini mm

  320

  320

  450

  450

  450

  320

  320

  380

  380

  380

  Boý mm

  660

  660

  750

  750

  750

  660

  660

  720

  720

  720

  Arassa agramy kg

  63

  75

  82

  105

  122

  58

  65

  68

  76

  85

  Bellik: Suw basyşy, suw basyşy 2kg / cm2-den uly bolmaly

  kran suwuna birikdirilen temperatura gözegçiligi.

  Specialörite talaplar bar bolsa bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

  Aýratynlyklary goşmaça duýduryş bermezden üýtgetmek hukugymyz bar.

  Packing shipment

  certificate

  1-nji sorag: Taslamamyzyň nusgasyny maslahat bermäge kömek edip bilersiňizmi?
  A1: Hawa, jikme-jiklikleri barlamak we size laýyk modeli saýlamak üçin inerenerimiz bar.Aşakdakylara esaslanýar:
  1) sowadyş ukyby;
  2) Bilmeýän bolsaňyz, enjamyňyza akym tizligini, ulanylýan bölegiňizden temperaturany we temperaturany hödürläp bilersiňiz;
  3) Daşky gurşawyň temperaturasy;
  4) Sowadyjy görnüşi, R22, R407c ýa-da başga, pls aýdyňlaşdyrýar;
  5) naprýa; eniýe;
  6) amaly pudagy;
  7) Nasos akymy we basyş talaplary;
  8) Islendik başga aýratyn talaplar.

  2-nji sorag: Önümiňizi ýokary hilli nädip üpjün etmeli?
  A2: CE şahadatnamasy bolan ähli önümlerimiz we kompaniýamyz ISO900 hil dolandyryş ulgamyna berk boýun egýärler.DANFOSS, COPELAND, SANYO, BITZER, HANBELL kompressorlary, Schneider elektrik komponentleri, DANFOSS / EMERSON sowadyjy komponentleri ýaly dünýäde meşhur marka esbaplaryny ulanýarys.
  Gurluşlar paketden öň doly synagdan geçiriler we gaplama seresaplylyk bilen barlanar.

  3-nji sorag: Kepillik näme?
  A3: ähli bölekler üçin 1 ýyl kepillik;Bütin ömrüňiz zähmetsiz!

  4-nji sorag: Öndüriji?
  A4: Hawa, senagat sowadyjy işinde 23 ýyldan gowrak wagtymyz bar.Şençzhenen şäherinde ýerleşýän zawodymyz;Islän wagtyňyz bize baryp görmäge hoş geldiňiz.Şeýle hem çilleriň dizaýnyna patent bar.

  5-nji sorag: Sargyt nädip goýup bilerin?
  A5: Bize soragnamany e-poçta arkaly iberiň: sales@szhero-tech.com, göni Cel belgisi +86 15920056387 arkaly jaň ediň.

 • GARŞY ÖNÜMLER

   Baidu
   map