చరిత్ర

发展史

1997年లోలోలోస్థాపించబడిందిమరియుమరియుమరియుమరియుమరియుమరియు,ఉత్పత్తి,మార్కెటింగ్,మార్కెటింగ్మరియుసాంకేతికదశలవారీగాఅనుసంధానించబడింది。

హీరో-టెక్2010年లోచైనాలోనిఫ్యాక్టరీనిస్థాపించింది。

హీరో-టెక్2011年Hti hts htsసిరీస్సిరీస్చిల్లర్లకుసర్టిఫికేట్పొందిందిపొందింది。

హీరో-టెక్2013年ISO9001-2008సర్టిఫికేషన్నుఆమోదించింది。

హీరో-టెక్ఫ్యాక్టరీ2020122000m³కి2016年4000m³కిఖర్చుచేయబడిందిచేయబడిందిచేయబడిందిచేయబడింది。

హీరో-టెక్టెక్టర్నోవర్2018లోusd4,000,000.00కిచేరుకుంది。

హీరో-టెక్2019年లోహైటెక్ ఎంటర్ప్రైజ్పొందిందిపొందింది。

Baidu
map