Да КинаВаздушнохлађенирасхладниуређајипроизвођачаидобављача|Херо——Тецх

Ваздушно хлађени и и и и и ани тип хладњака

风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机

Кратакопис:

ПредстављањепроизводаХТС-Асеријаиндустријскихрасхладнихуређајасеуглавномпримењујеуиндустријипластикеигуме;Можепрецизноконтролисатитемпературукалупаискратитициклусобликовања,повећатиквалитетпроизводаипобољшатиефикасностпроизводње。Такођесеширококористеуобрадиметала,машинствуиинжењерству,хемијскојифармацеутскојиндустрији,храниипић,уласеру、електронскојиндустриј,итекстилу、галванизациј,итестирањуполупроводника,воденоммлазу,вакуумскомпремазивању、грађевинарству……


Детаљи о п о оиз оду

Параметрипроизвода

па ако а а а а а анспо а

потврда

фак

Представљањепроизвода

ХТС-Асеријаиндустријскихрасхладнихуређајасеуглавномпримењујеуиндустријипластикеигуме;Можепрецизноконтролисатитемпературукалупаискратитициклусобликовања,повећатиквалитетпроизводаипобољшатиефикасностпроизводње。Такођесеширококористеуобрадиметала,машинствуиинжењерству,хемијскојифармацеутскојиндустрији,храниипић,уласеру、електронскојиндустриј,итекстилу、галванизацији,испитивањуполупроводника,воденоммлазу,вакуумскомпремазивању、грађевинарствуивојсци。

Нису с с и расхладни с е е а ас с една ак。Заефикаснохлађењеидуготрајнеперформансе,можетесеослонитинаХЕРО——ТЕЦХрасхладнихпроизводазасвевашепотребезахлађењем。

ХЕРО——ТЕЦХувекпредстављаквалификован,унајбољууслугузаснованунарешењу。

Апликација

Поуздано, с ес ст а ано, с исоко ефикасно хлађење。

ХЕРО——ТЕЦХрасхладниуређајииспоручујувредностзаширокспектарприменасапобољшанимопцијамаенергетскеефикасности。
Индустријско хлађење средњег великог обима
Централни систем климатиза а и ис
Хладна со р оста, термоста

Карактеристикедизајна
Компресор добр е о о о
ЈединицаусвајанемачкиБИТЗЕРилитајванскиХАНБЕЛЛполу——херметичкивијчаникомпресор。5Најновијидо6патентиранипрофилвијчаногроторасаодличномефикасношћу。
Подесивабесконачнаилиблискостепенаконтролакапацитета,карактеришеенергетскиефикасан,стабиланитихрад。
Најнапреднијипатентиранипроизводнипроцеснајвишепрецизности。
Уграђенипотпуниинтелигентнинадзоризаштитаукључујућитермалнинадзортемпературемотора,праћењередоследафаза,закључавањеручногресетовањ,асензортемпературеуља。
Широкспектаррасхладногсредствазаопцију、укључујућиР134АР407циР22(Р404АР507цназахтев)。
Контролни сис стем ми ик оп о о р рам м ми с а а
ИндустријскиПЛЦцентрализованоуправљањеукомбинацијисасистемомконтролекапацитетакомпресора,прецизнонадгледање。
Интегрисаназаштитазанискутемпературу,висок/низакпритисак,антифриз,фазукојанедостаје,антифазу,преоптерећењ,епревисокутемпературумотора,диференцијалуља,прекидачпротока,кашњењеприпокретању。
Опционијезикрада,вођењемениј,астањерадајединицелакосеподешава。
Једноставна инстала а, поу дан а а
Постепенопокретањ,еминимизирајтеутицајнаелектричнуенергију。
Стабиланисигуранрад,нискевибрације,једноставанзаинсталацију。
Компактнаструктура,мањапотребазапросторомималатежина,лаказатранспортиинсталацију。
Потпуноожичен,прегледанитестиранпреиспоруке,штедећивремеитрошковеинсталације。

·КондензатортипаалуминијумскеребрауобликусловаВ,којиобезбеђујеадекватнуповршинузаразменутоплотеунутармањејединице
·Високоефикасаниспаривачсабакарномцевисаунутрашњимнавојем。
·Аксијалнивентилаторвеликезапреминеваздухасаметалнимлопатицама。Мотородвојенодмрежногпоклопца,фиксираннаиздувномотворуметалом
·СиеменсПЛЦконтрола,ЛЦДекраносетљивнадодир。
·СтандарднидизајннапуњенР22日безЦФЦР407ЦР410АР404АР134Азаопцију。
·380В-415В/50Хз 3пХ за станда дн нд иза ан。Различити диза а н на захтев ку а а。

Свеобухватнауслуга

——Процесијскитим:Инжењерскитимсапросечним15годинаискуствауиндустријскомхлађењу,продајнитимсапросечно7годинаискуства,Сервиснитимсапросечним10годинаискуства。

——Прилагођенорешењесеувекиспоручујеускладусазахтевима。

3коракаконтролеквалитета:улазнаконтролаквалитета,контролаквалитетапроцеса,излазнаконтролаквалитета。

-12 мес се е т с а а а а а а п п оиз з од。Уоквиругаранциј,ебилокојипроблемузрокованкваровимасамограсхладногуређаја,услугајепонуђенадоксепроблемнереши。

HTS-A75丅

Пет предност т ХЕРО-ТЕЦХ-а

•Снагабренда:Мисмопрофесионалнииврхунскидобављачиндустријскихрасхладнихуређајаса20годинаискуства。

•Професионалновођење:Професионалнииискуснитехничарииуслугапродајногтиманапрекоморскомтржишту、нудећипрофесионалнорешењеускладусазахтевима。

•Брзаиспорука:1/2хпдо50хпваздушнохлађенирасхладниуређајиналагерузатренутнуиспоруку。

•Стабилноособље:Стабилноособљеможеосигуратистабилнуивисокупродуктивност。Дабистеосигураливисокквалитетуслугеиефикаснуподршкунаконпродаје。

•Златнауслуга:одговорнапозивсервисаурокуод1сата,решењепонуђеноурокуод4сатаисопственитимзаинсталацијуиодржавањеуиностранству。


 • Претходна:
 • Следећи:

 • Модел(ХТС- * * *)

  40А

  50А

  60А

  75年А

  85年А

  100年А

  120年А

  150年А

  Називни ка а а а и итет хлађења

  7℃

  Кцал/х

  96148

  126248

  135622

  181460

  213796

  251464

  294550

  373842

  千瓦

  111.8

  146.8

  157.7

  211.0

  248.6

  292.4

  342.5

  434.7

  12℃

  Кцал/х

  115412

  151532

  162798

  217752

  256624

  301860

  353460

  448748

  千瓦

  134.2

  176.2

  189.3

  253.2

  298.4

  351.0

  411.0

  521.8

  Улазнаснага

  千瓦

  36.1

  44.3

  51.2

  67

  76.3

  88.3

  105.5

  131.6

  Изворнапајања

  3ПХ 380В~415В 50ХЗ/60ХЗ

  Расхладносредство Тип

  Р22

  Напунити

  公斤

  28

  35

  42

  52

  60

  70

  84

  105

  Контрола

  Термостатски експанзиони вентил

  Компресор Тип

  Полу——хермерметичкизавртањ

  снага

  千瓦

  33.7

  41.9

  46.4

  60.6

  69.9

  80.3

  95.9

  118.8

  Стартмоде

  И-△

  Контролакапацитета

  0-25-50-75-100

  Испаривач Тип

  Оклоп цев (сс пло о аст т измењивач топл лот)

  Запремина охлађене о оде

  м³/х

  18

  23.6

  25.7

  34.4

  40.5

  46.4

  55

  69.5

  Пад п п итиска о оде

  кПа

  32

  35

  38

  42

  45

  43

  43.3

  41

  Прикључакцев。и

  инч

  3.

  3.

  3.

  3.

  3.

  4

  4

  5

  Кондензатор Тип

  Ваздушнохлађенитипбакарнецевивисокеефикасностисаребрима

  Лепеза Тип

  Аксијалнивентилаторвеликезапреминеинискебуке

  Снага

  千瓦

  0, 6 * 4

  0, 6 * 4

  0, 8 * 6

  0, 8 * 8

  0, 8 * 8

  0, 8 * 10

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  Запреминаваздуха

  м³/х

  40000

  50000

  60000

  80000

  90000

  100000

  116000

  135000

  Сигурносниуређаји

  Унутрашњазаштитакомпресора,заштитаодпрекомернеструје,заштитаодвисоког/нискогпритиска,заштитаодпревисокетемпературе,заштитабрзинепротока,заштитасеквенце/фазекојанедостаје,заштитарасхладногсредстванискогниво,азаштитаодсмрзавањ,азаштитаодпрегревањаиздувнихгасова

  Димензија Дужина

  毫米

  2180

  2350

  2650

  3310

  3470

  4090

  4870

  6450

  Ширина

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  Висина

  毫米

  2050

  2050

  2050

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243

  Нетотежина

  公斤

  1300

  1600

  1900

  2350

  2550

  2800

  2950

  3200

  Тежинатрчања

  公斤

  1450

  1750.године

  2100

  2550

  2800

  3050

  3250

  3500

  Горенаведенеспецификацијесуускладусаследећимусловимапројектовања:

  1. Температура охлађене и оде на улаз зу/из з з 12℃/7%
  2. Улазна/излазнатемпературарасхладногваздуха30% / 38%

  Модел ве р т од ХТС-170АД е модуларног диза н н。

  Задржавамоправодаизменимоспецификацијебездаљегобавештења。

  Модел(ХТС- * * *)

  80年АД

  100年АД

  120年АД

  150年АД

  170年АД

  200年АД

  240年АД

  300年АД

  Називни ка а а а и итет хлађења

  7℃

  Кцал/х

  192296

  252496

  271244

  362920

  427592

  502928

  589100

  747684

  千瓦

  223.6

  293.6

  315.4

  422.0

  497.2

  584.8

  685.0

  869.4

  12℃

  Кцал/х

  230824

  303064

  325596

  435504

  513248

  603720

  706920

  897496

  千瓦

  268.4

  352.4

  378.6

  506.4

  596.8

  702.0

  822.0

  1043.6

  Улазнаснага

  千瓦

  73.8

  93.4

  102.4

  134.0

  152.6

  176.6

  211.0

  263.2

  Изворнапајања

  3ПХ 380В~415В 50ХЗ/60ХЗ

  Расхладносредство Тип

  Р22

  Напунити

  公斤

  28 * 2

  35 * 2

  42 * 2

  52 * 2

  60 * 2

  70 * 2

  84 * 2

  105 * 2

  Контрола

  Термостатски експанзиони вентил

  Компресор Тип

  Полу——хермерметичкизавртањ

  снага

  千瓦

  33岁的7 * 2

  41岁,9 * 2

  46岁,4 * 2

  60岁,6 * 2

  69年,9 * 2

  80年,3 * 2

  95年,9 * 2

  118年,8 * 2

  Стартмоде

  И-△

  Контролакапацитета

  0-25-50-75-100

  Испаривач Тип

  Оклоп цев (сс пло о аст т измењивач топл лот)

  Запремина охлађене о оде

  м³/х

  35.6

  46.8

  50.8

  68

  80

  92.8

  110.6

  139

  Пад п п итиска о оде

  кПа

  45

  43

  43

  41

  42

  45

  42

  46

  Прикључакцев。и

  инч

  3.

  4

  4

  5

  6

  6

  8

  8

  Кондензатор Тип

  Ваздушнохлађенитипбакарнецевивисокеефикасностисаребрима

  Лепеза Тип

  Аксијалнивентилаторвеликезапреминеинискебуке

  Снага

  千瓦

  0, 8 * 8

  0, 8 * 12

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  0, 8 * 16

  0, 8 * 20

  0, 8 * 24

  0, 8 * 32

  Запреминаваздуха

  м³/х

  80000

  1000000

  116000

  135000

  165000

  200000

  236000

  276000

  Сигурносниуређаји

  Унутрашњазаштитакомпресора,заштитаодпрекомернеструје,заштитаодвисоког/нискогпритиска,заштитаодпревисокетемпературе,заштитабрзинепротока,заштитасеквенце/фазекојанедостаје,заштитарасхладногсредстванискогниво,азаштитаодсмрзавањ,азаштитаодпрегревањаиздувнихгасова

  Димензија Дужина

  毫米

  3310

  4570

  4870

  6450

  3470 * 2

  4090 * 2

  5650 * 2

  6450 * 2

  Ширина

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  Висина

  毫米

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  Нетотежина

  公斤

  2500

  2950

  3350

  4100

  4350

  4750

  5200

  5700

  Тежинатрчања

  公斤

  2800

  3250

  3750

  4500

  4850

  5250

  5800

  6300

  Горенаведенеспецификацијесуускладусаследећимусловимапројектовања:

  1. Температура охлађене и оде на улаз зу/из з з 12℃/7%
  2. Улазна/излазнатемпературарасхладногваздуха30% / 38%

  Модел ве р т од ХТС-170АД е модуларног диза н н。

  Задржавамоправодаизменимоспецификацијебездаљегобавештења。

  包装货物

  证书

  П1:Можетелинампомоћидапрепоручимомоделзанашпројекат吗?
  О1:Да,имамоинжењерадапроверидетаљеиодабереправимоделзавас。На основу следећег:
  1) Капацитет хлађења;
  2)Аконезнат,еможетепонудитибрзинупротокаувашојмашини,температуруунутраитемпературуизвашегделакојикористите;
  3) темпе а а околине;
  4)Типрасхладногсредства,Р22日Р407цилидруг,имолиморазјасните;
  5)напон;
  6) Индустрија ап у лика а;
  7) Захтеви за проток притисак пумпе;
  8) било ко ко е д д о и и и захтеве。

  П2:Какоосигуратидобарквалитетвашегпроизвода?
  А2:СвинашипроизводисаЦЕсертификатоминашакомпанијасестриктнопридржавајуИСО900системауправљањаквалитетом。Користимоприборсветскипознатихбрендова,каоштосуДАНФОСС,ЦОПЕЛАНД,САНИО,БИТЗЕР,ХАНБЕЛЛкомпресори,Сцхнеидерелектричнекомпоненте,ДАНФОСС/ЕМЕРСОНкомпонентезахлађење。
  Јединицећебитиупотпуноститестиранепрепаковања,апаковањећебитипажљивопроверено。

  П3: Која ?
  А3:1годинагаранцијезасведелове;Цеоживотбезрада!

  П4: Да ли сте произвођач?
  А4:Да,имамовишеод23годинеупословањусаиндустријскимрасхладнимуређајима。НашафабрикасеналазиуШенжену;Добродошлиданаспосетитеубилокојевреме。Такође има а а у па а а а иза а а а а а а а а а а а н расхладних и е е а а а。

  П5: Како мо м у да на у и и ?
  А5:Пошаљитенамупитпутеме——пошт:есалес@сзхеро——тецх。,цомпозовитенасдиректнопрекобројамобилногтелефона+ 86 15920056387。

 • ПОВЕЗАНИПРОИЗВОДИ

   Baidu
   map