සමාගම්පුවත්

 • 

  。ප්රවාහසීඝ්රඅනතුරුඇඟවීම:එලාම්ෂෝනම්...
  තවත්කියවන්න
 • වසන්තඋත්සවනිවාඩුවපෙබරවාරි7සිට22දක්වා

  හිතවත්සැමට,අපිවසන්තඋත්සවනිවාඩුවසඳහාපෙබරවාරි7වනදාසිටනිවාඩුවක්ආරම්භකරනඅතර,පෙබරවාරි23වනදාසිටවැඩආරම්භකරන්නෙමු。කිසියම්කිසියම්හදිසිඅවශ්යතාවයක්,කරුණාකරකරුණාකරඅංකයෙන්අප,+86 15920056387ස්තූතියිස්තූතියිසුභපැතුම්,ෂෙන්සෙන්වීරයාතාක්ෂණිකශීතකරණඋපකරණසමාගම。,Ltdඑකතුකිරීම:ගොඩනැගිල්ල34,Dayangtianකාර්මිකඋද්යානය...
  තවත්කියවන්න
 • 20වැනිසංවත්සරසැමරුම

  乐动体育赛事英雄科技集团වෙතසුභඋපන්දිනයක්අගෝස්තු18වනදින,英雄科技වෙළඳසමාගමක්ලෙසආරම්භලදීලදී.2010,深圳英雄科技කාර්මිකකාර්මිකඋපකරණවලවෘත්තීයනිෂ්පාදකයෙකුලෙසආරම්භවිය.2012,longstarආනයනහාඅපනයනසමාගමඅනුබද්ධසංස්ථාවආරම්භකරනලදී; 201 ...
  තවත්කියවන්න
 • නිලනිවේදනය

  තවත්කියවන්න
 • ජලජලචිලර්ඇණවුම්සඳහාඋණුසුම්සමය

  
  තවත්කියවන්න
Baidu
map