වායුසිසිලනඉස්කුරුප්පුආකාරයේසිසිලනයන්ත්රය

风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机

කෙටිවිස්තරය:

නිෂ්පාදනහැඳින්වීමHTS-Aශ්රේණියේකාර්මිකචිලර්ප්රධානවශයෙන්ප්ලාස්ටික්සහරබර්කර්මාන්තයේයෙදේ;එයඅච්චුඋෂ්ණත්වයනිවැරදිවපාලනයකිරීමටසහඅච්චුචක්රයකෙටිකිරීමට,නිෂ්පාදනයේගුණාත්මකභාවයවැඩිකිරීමටසහනිෂ්පාදනකාර්යක්ෂමතාවවැඩිදියුණුකිරීමටහැකිය。ඒවාලෝහවැඩ,යාන්ත්රිකසහඉංජිනේරු,රසායනිකසහඖෂධ,ආහාරසහබීම,ලේසර්,ඉලෙක්ට්රොනිකකර්මාන්තය,රෙදිපිළි,ඉලෙක්ට්රොප්ලේට්,අර්ධසන්නායකපරීක්ෂණ,ජලජෙට්,රික්තආලේපනය,ඉදිකිරීම්……


නිෂ්පාදනවිස්තර

නිෂ්පාදනපරාමිතීන්

ඇසුරුම්සහප්රවාහනය

සහතිකය

නිතිඅසනපැණ

නිෂ්පාදනහැඳින්වීම

HTS-Aශ්රේණියේකාර්මිකචිලර්ප්රධානවශයෙන්ප්ලාස්ටික්සහරබර්කර්මාන්තයේයෙදේ;එයඅච්චුඋෂ්ණත්වයනිවැරදිවපාලනයකිරීමටසහඅච්චුචක්රයකෙටිකිරීමට,නිෂ්පාදනයේගුණාත්මකභාවයවැඩිකිරීමටසහනිෂ්පාදනකාර්යක්ෂමතාවවැඩිදියුණුකිරීමටහැකිය。ඒවාලෝහවැඩ,යාන්ත්රිකසහඉංජිනේරු,රසායනිකසහඖෂධ,ආහාරසහබීම,ලේසර්,ඉලෙක්ට්රොනිකකර්මාන්තය,රෙදිපිළි,ඉලෙක්ට්රොප්ලේට්,අර්ධසන්නායකපරීක්ෂණ,ජලජෙට්,රික්තආලේපනය,ඉදිකිරීම්සහමිලිටරිකටයුතුසඳහාදබහුලවභාවිතාවේ。

සියලුමසිසිලනයන්ත්රසමානනොවේ。කාර්යක්ෂමසිසිලනයසහදිගුකාලීනකාර්යසාධනයසඳහා,ඔබටරඳාපැවතියහැකිය乐动体育赛事ඔබගේසියලුමසිසිලනඅවශ්යතාසඳහාසිසිලනනිෂ්පාදන。

乐动体育赛事HERO-TECHසෑමවිටමසුදුසුකම්ලත්,හොඳමසහවිසඳුම්පදනම්කරගත්සේවාවක්ඉදිරිපත්කරයි。

අයදුම්පත

විශ්වාසකළහැකි,බහුකාර්ය,ඉහළකාර්යක්ෂමසිසිලනය。

乐动体育赛事HERO-TECH冷却器වැඩිදියුණුකළබලශක්ති——කාර්යක්ෂමතාවිකල්පයන්සමඟින්විවිධාකාරයෙදුම්සඳහාවටිනාකමක්ලබාදෙයි。
මධ්යමසහමහාපරිමාණකාර්මිකසිසිලනය
මධ්යමවායුසමීකරණපද්ධතිය
සීතලකාමරය,තාපස්ථායීකුටිය

නිර්මාණවිශේෂාංග
සුප්රසිද්ධසන්නාමසම්පීඩකය
ඒකකයජර්මනිය比泽尔හෝ台湾HANBELLසන්නාමයඅර්ධ——හර්මෙටික්ඉස්කුරුප්පුසම්පීඩකයභාවිතාකරයි。විශිෂ්ටකාර්යක්ෂමතාවයක්සහිතනවතම5සිට6පේටන්ට්බලපත්රසහිතඉස්කුරුප්පුරෝටර්පැතිකඩ。
සකස්කළහැකිඅසීමිතහෝසමීපවධාරිතාපාලනය,බලශක්තිකාර්යක්ෂම,ස්ථාවරසහනිහඬධාවනවිශේෂාංග。
වඩාත්මදියුණුපේටන්ට්බලපත්රලාභීඉහළමනිරවද්යනිෂ්පාදනක්රියාවලිය。
තාපමෝටරඋෂ්ණත්වඅධීක්ෂණය,අදියරඅනුපිළිවෙලඅධීක්ෂණය,අතින්යළිපිහිටුවීමේඅගුලුදැමීම,තෙල්උෂ්ණත්වසංවේදකයඇතුළුවපූර්ණබුද්ධිමත්අධීක්ෂණසහආරක්ෂාව。
R134Aස替代工质R407c,හR22 (R404A, R507cඉල්ලීමමත)ඇතුළුවවිකල්පයසඳහාපුළුල්පරාසයකශීතකාරක。
ක්ෂුද්රක්රමලේඛනපාලනපද්ධතිය
කාර්මිකපීඑල්සීමධ්යගතපාලනයසම්පීඩකධාරිතාපාලනපද්ධතියසමඟඒකාබද්ධව,හරියටමනිරීක්ෂණයකරන්න。
අඩුඋෂ්ණත්වය,ඉහළ/අඩුපීඩනය,ප්රති——ශීතකරණය,අදියරඅතුරුදහන්,ප්රති——අදියර,අධිබර,මෝටරයඅධිකඋෂ්ණත්වය,තෙල්අවකලනය,ප්රවාහස්විචය,ප්රමාදයආරම්භකිරීමසඳහාඒකාබද්ධආරක්ෂාව。
විකල්පමෙහෙයුම්භාෂාව,මෙනුප්රමුඛ,ඒකකධාවනතත්ත්වයසකස්කිරීමටපහසුය。
පහසුස්ථාපනය,විශ්වසනීයධාවනය
සමීපවපියවරආරම්භකිරීම,විදුලියටඇතිබලපෑමඅවමකිරීම。
ස්ථාවරසහආරක්ෂිතධාවනය,අඩුකම්පනය,ස්ථාපනයසඳහාපහසුය。
සංයුක්තව්යුහය,අඩුඉඩඉල්ලුමසහබරඅඩු,ප්රවාහනයසහස්ථාපනයසඳහාපහසු。
සම්පුර්ණයෙන්මරැහැන්ගත,පරීක්ෂාකරනලදසහපරීක්ෂාකරනලදපූර්වබෙදාහැරීම,ස්ථාපනකාලයසහපිරිවැයඉතිරිකිරීම。

·W -හැඩැතිඇලුමිනියම්වරල්වර්ගයේකන්ඩෙන්සර්,කුඩාඒකකප්රමාණයතුළප්රමාණවත්තාපහුවමාරුප්රදේශයක්සහතිකකිරීම
·අභ්යන්තරනූල්තඹබටසහිතඉහළකාර්යක්ෂමවාෂ්පකාරකය。
ලෝහතලසහිතවිශාලවායුපරිමාවේඅක්ෂීයවිදුලිපංකාවක්。මෝටරයදැල්ආවරණයෙන්වෙන්කර,ලෝහයෙන්පිටාරතොටේසවිකරඇත
·西门子PLCපාලනය,LCDස්පර්ශතිරඅතුරුමුහුණත。
විකල්පයසඳහාසම්මතනිර්මාණයR22,氯氟化碳නොමිලේ,替代工质R407C, R410A R404A, R134Aඅයකෙරේ。
සම්මතනිර්මාණයසඳහා·380V-415V/50Hz 3pH。පාරිභෝගිකඉල්ලීමමතවෙනස්නිර්මාණය。

විස්තීරණසේවාව

——ප්රොසෙෂනල්කණ්ඩායම:කාර්මිකශීතකරණපිළිබඳසාමාන්යඅවුරුදු15කපළපුරුද්දක්ඇතිඉංජිනේරුකණ්ඩායම,සාමාන්යඅවුරුදු7කපළපුරුද්දසහිතවිකුණුම්කණ්ඩායම,සාමාන්යඅවුරුදු10කපළපුරුද්දසහිතසේවාකණ්ඩායම。

——අභිරුචිකළවිසඳුමසෑමවිටමඅවශ්යතාඅනුවසපයනුලැබේ。

3පියවරතත්ත්වපාලනය:පැමිණෙනතත්ත්වපාලනය,ක්රියාවලිතත්ත්වපාලනය,පිටතටයනතත්ත්වපාලනය。

—සියලුමනිෂ්පාදනසඳහාමාස12කවගකීමක්。වගකීම්කාලයතුළ,සිසිලනයන්ත්රයේදෝෂහේතුවෙන්ඇතිවනඕනෑමගැටළුවක්,ගැටළුවවිසඳනතෙක්සේවාසපයනුලැබේ。

HTS-A75丅

乐动体育赛事英雄科技හිවාසිපහක්

•සන්නාමශක්තිය:අපිවසර20කපළපුරුද්දක්ඇතිකාර්මිකචිලර්හිවෘත්තීයසහඉහළමසැපයුම්කරුවේ。

•වෘත්තීයමගපෙන්වීම:වෘත්තීයසහපළපුරුදුකාර්මිකශිල්පීන්සහවිකුණුම්කණ්ඩායම්සේවාවක්විදේශීයවෙළඳපොළට,අවශ්යතාඅනුවවෘත්තීයවිසඳුම්ලබාදීම。

ඉක්මන්බෙදාහැරීම:1/2hpසිට50惠普දක්වාවායුසිසිලනසිසිලනයන්ත්රවහාමබෙදාහැරීමසඳහාතොගයේඇත。

•ස්ථායීකාර්යමණ්ඩලය:ස්ථාවරකාර්යමණ්ඩලයටස්ථාවරසහඋසස්තත්ත්වයේඵලදායිතාවයක්සහතිකකළහැක。උසස්තත්ත්වයේසේවාවක්සහකාර්යක්ෂමඅලෙවියෙන්පසුසහායසහතිකකිරීම。

•ගෝල්ඩන්සේවාව:පැය1ක්ඇතුළතසේවාඇමතුම්ප්රතිචාරය,පැය4ක්ඇතුළතවිසඳුම්ලබාදීමසහතමන්ගේමවිදේශීයස්ථාපනයසහනඩත්තුකණ්ඩායම。


 • කලින්:
 • ඊළඟ:

 • මාදිලිය(高温超导- * * *)

  40

  50

  60

  75年,一个

  85年,一个

  100年,一个

  120年,一个

  150年,一个

  නාමිකසිසිලනධාරිතාව

  7℃

  千卡/小时

  96148

  126248

  135622

  181460

  213796

  251464

  294550

  373842

  千瓦

  111.8

  146.8

  157.7

  211.0

  248.6

  292.4

  342.5

  434.7

  12℃

  千卡/小时

  115412

  151532

  162798

  217752

  256624

  301860

  353460

  448748

  千瓦

  134.2

  176.2

  189.3

  253.2

  298.4

  351.0

  411.0

  521.8

  ආදානබලය

  千瓦

  36.1

  44.3

  51.2

  67

  76.3

  88.3

  105.5

  131.6

  බලශක්තිප්රභවය

  ph值380 v ~ 415 v / 50 hz 60赫兹

  ශීතකාරක ටයිප්කරන්න

  R22

  අයකිරීම

  公斤

  28

  35

  42

  52

  60

  70

  84

  105

  පාලනයකරන්න

  තාපස්ථායීපුළුල්කිරීමේකපාටය

  සම්පීඩකය ටයිප්කරන්න

  අර්ධහර්මෙටික්ඉස්කුරුප්පුඇණ

  බලය

  千瓦

  33.7

  41.9

  46.4

  60.6

  69.9

  80.3

  95.9

  118.8

  ආරම්භකමාදිලිය

  Y -△

  ධාරිතාපාලනය

  0-25-50-75-100

  වාෂ්පකාරකය ටයිප්කරන්න

  ෂෙල්සහනල(ssතහඩුතාපහුවමාරුව)

  ශීතකළජලපරිමාව

  m³/小时

  18

  23.6

  25.7

  34.4

  40.5

  46.4

  55

  69.5කි

  ජලපීඩනයපහතවැටීම

  kPa

  32

  35

  38

  42

  45

  43

  43.3

  41

  නලසම්බන්ධතාවය

  අඟල්

  3.

  3.

  3.

  3.

  3.

  4

  4

  5

  කන්ඩෙන්සර් ටයිප්කරන්න

  වායුසිසිලනවර්ගයඉහළකාර්යක්ෂමතාවයකින්යුත්වරල්සහිතතඹනළය

  රසිකයෙක් ටයිප්කරන්න

  විශාලපරිමාවක්සහඅඩුශබ්දඅක්ෂීයවිදුලිපංකාවක්

  බලය

  千瓦

  0.6 * 4

  0.6 * 4

  0.8 * 6

  0.8 * 8

  0.8 * 8

  0.8 * 10

  0.8 * 12

  0.8 * 16

  වායුපරිමාව

  m³/小时

  40000

  50000

  60000

  80000

  90000

  100000

  116000年කි

  135000

  ආරක්ෂිතඋපාංග

  කොම්ප්රෙෂර්අභ්යන්තරආරක්ෂණය,අධිධාරාආරක්ෂණය,අධි/අඩුපීඩනආරක්ෂණය,අධිකඋෂ්ණත්වආරක්ෂණය,ප්රවාහඅනුපාතආරක්ෂාව,අදියරඅනුපිළිවෙල/අදියරඅතුරුදහන්ආරක්ෂාව,අඩුමට්ටමේසිසිලනආරක්ෂණය,අධිශීතකරණආරක්ෂණය,පිටවනඅධිකඋනුසුම්ආරක්ෂාව

  මානය දිග

  毫米

  2180

  2350

  2650

  3310

  3470

  4090

  4870

  6450

  පළල

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  උස

  毫米

  2050

  2050

  2050

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243

  ශුද්ධබර

  公斤

  1300

  1600

  1900

  2350

  2550

  2800

  2950

  3200

  ධාවනබර

  公斤

  1450

  1750

  2100

  2550

  2800

  3050

  3250

  3500

  ඉහතපිරිවිතරපහතසඳහන්සැලසුම්කොන්දේසිඅනුවවේ:

  1. ශීතකළජලයඇතුල්වීමේ/පිටවනඋෂ්ණත්වය12℃/7%
  2. සිසිලනවායුඇතුල්වීමේ/පිටවනඋෂ්ණත්වය30%/38%

  高温超导- 170广告ටවඩාවිශාලමාදිලියමොඩියුලර්මෝස්තරයකි。

  වැඩිදුරදැනුම්දීමකින්තොරවපිරිවිතරවෙනස්කිරීමේඅයිතියඅපසතුය。

  මාදිලිය(高温超导- * * *)

  公元80年

  公元100年

  120年ක්රිව

  150年ක්රිව

  170年ක්රිව

  公元200年

  公元240年

  公元300年

  නාමිකසිසිලනධාරිතාව

  7℃

  千卡/小时

  192296

  252496

  271244

  362920

  427592

  502928

  589100

  747684

  千瓦

  223.6

  293.6

  315.4

  422.0

  497.2

  584.8

  685.0කි

  869.4

  12℃

  千卡/小时

  230824

  303064

  325596

  435504

  513248

  603720

  706920

  897496

  千瓦

  268.4

  352.4

  378.6

  506.4

  596.8

  702.0

  822.0

  1043.6

  ආදානබලය

  千瓦

  73.8

  93.4

  102.4

  134.0

  152.6

  176.6

  211.0

  263.2

  බලශක්තිප්රභවය

  ph值380 v ~ 415 v / 50 hz 60赫兹

  ශීතකාරක ටයිප්කරන්න

  R22

  අයකිරීම

  公斤

  28 * 2

  35 * 2

  42 * 2

  52 * 2

  60 * 2

  70 * 2

  84 * 2

  105 * 2

  පාලනයකරන්න

  තාපස්ථායීපුළුල්කිරීමේකපාටය

  සම්පීඩකය ටයිප්කරන්න

  අර්ධහර්මෙටික්ඉස්කුරුප්පුඇණ

  බලය

  千瓦

  33.7 * 2

  41.9 * 2

  46.4 * 2

  60.6 * 2

  69.9 * 2

  80.3 * 2

  95.9 * 2

  118.8 * 2

  ආරම්භකමාදිලිය

  Y -△

  ධාරිතාපාලනය

  0-25-50-75-100

  වාෂ්පකාරකය ටයිප්කරන්න

  ෂෙල්සහනල(ssතහඩුතාපහුවමාරුව)

  ශීතකළජලපරිමාව

  m³/小时

  35.6

  46.8

  50.8

  68

  80

  92.8

  110.6

  139

  ජලපීඩනයපහතවැටීම

  kPa

  45

  43

  43

  41

  42

  45

  42

  46

  නලසම්බන්ධතාවය

  අඟල්

  3.

  4

  4

  5

  6

  6

  8

  8

  කන්ඩෙන්සර් ටයිප්කරන්න

  වායුසිසිලනවර්ගයඉහළකාර්යක්ෂමතාවයකින්යුත්වරල්සහිතතඹනළය

  රසිකයෙක් ටයිප්කරන්න

  විශාලපරිමාවක්සහඅඩුශබ්දඅක්ෂීයවිදුලිපංකාවක්

  බලය

  千瓦

  0.8 * 8

  0.8 * 12

  0.8 * 12

  0.8 * 16

  0.8 * 16

  0.8 * 20

  0.8 * 24

  0.8 * 32

  වායුපරිමාව

  m³/小时

  80000

  1000000

  116000年කි

  135000

  165000年කි

  200000

  236000

  276000

  ආරක්ෂිතඋපාංග

  කොම්ප්රෙෂර්අභ්යන්තරආරක්ෂණය,අධිධාරාආරක්ෂණය,අධි/අඩුපීඩනආරක්ෂණය,අධිකඋෂ්ණත්වආරක්ෂණය,ප්රවාහඅනුපාතආරක්ෂාව,අදියරඅනුපිළිවෙල/අදියරඅතුරුදහන්ආරක්ෂාව,අඩුමට්ටමේසිසිලනආරක්ෂණය,අධිශීතකරණආරක්ෂණය,පිටවනඅධිකඋනුසුම්ආරක්ෂාව

  මානය දිග

  毫米

  3310

  4570

  4870

  6450

  3470 * 2

  4090 * 2

  5650 * 2

  6450 * 2

  පළල

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  උස

  毫米

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  ශුද්ධබර

  公斤

  2500

  2950

  3350

  4100

  4350

  4750

  5200

  5700

  ධාවනබර

  公斤

  2800

  3250

  3750

  4500

  4850

  5250

  5800

  6300

  ඉහතපිරිවිතරපහතසඳහන්සැලසුම්කොන්දේසිඅනුවවේ:

  1. ශීතකළජලයඇතුල්වීමේ/පිටවනඋෂ්ණත්වය12℃/7%
  2. සිසිලනවායුඇතුල්වීමේ/පිටවනඋෂ්ණත්වය30%/38%

  高温超导- 170广告ටවඩාවිශාලමාදිලියමොඩියුලර්මෝස්තරයකි。

  වැඩිදුරදැනුම්දීමකින්තොරවපිරිවිතරවෙනස්කිරීමේඅයිතියඅපසතුය。

  包装货物

  证书

  Q1:අපගේව්යාපෘතියසඳහාආකෘතියනිර්දේශකිරීමටඔබටඅපටඋදව්කළහැකිද吗?
  A1:ඔව්,විස්තරපරීක්ෂාකරඔබසඳහානිවැරදිමාදිලියතෝරාගැනීමටඅපටඉංජිනේරුවෙක්ඇත。පහතසඳහන්කරුණුමතපදනම්ව:
  1)සිසිලනධාරිතාව;
  2)ඔබනොදන්නේනම්,ඔබටඔබේයන්ත්රයටප්රවාහඅනුපාතය,ඔබභාවිතාකරනකොටසෙන්උෂ්ණත්වයසහඋෂ්ණත්වයලබාදියහැකිය;
  3)පරිසරඋෂ්ණත්වය;
  4)ශීතකාරකවර්ගය,R22,හ替代工质R407cෝවෙනත්,请පැහැදිලිකරන්න;
  5)වෝල්ටීයතාවය;
  6)යෙදුම්කර්මාන්තය;
  7)පොම්පප්රවාහසහපීඩනඅවශ්යතා;
  8)වෙනත්විශේෂඅවශ්යතා。

  Q2:ඔබේනිෂ්පාදනයහොඳතත්ත්වයේසහතිකකරන්නේකෙසේද吗?
  A2: CEසහතිකයසහිතඅපගේසියලුමනිෂ්පාදනසහඅපගේසමාගමISO900තත්ත්වකළමනාකරණපද්ධතියටදැඩිලෙසඅනුකූලවේ。අපි丹佛斯,科普兰、三洋、比泽尔,HANBELLසම්පීඩක,施耐德විදුලිඋපාංග,丹佛斯/艾默生ශීතකරණඋපාංගවැනිලොවපුරාප්රසිද්ධසන්නාමඋපාංගභාවිතාකරන්නෙමු。
  පැකේජයටපෙරඒකකසම්පූර්ණයෙන්මපරීක්ෂාකරනුලබනඅතරඇසුරුම්ප්රවේශමෙන්පරීක්ෂාකරනුලැබේ。

  Q3:වගකීම්සහතිකයකුමක්ද?
  A3:සියලුමකොටස්සඳහාවසර1කවගකීමක්;මුළුජීවිතයමශ්රමයනොමිලේ!

  第四季度:ඔබනිෂ්පාදකයෙක්ද吗?
  A4:ඔව්,අපටකාර්මිකශීතකරණව්යාපාරයේවසර23කටවැඩිකාලයක්ඇත。අපගේකර්මාන්තශාලාවෂෙන්සෙන්හිපිහිටාඇත;ඕනෑමවේලාවකඅපවෙතපැමිණීමටසාදරයෙන්පිළිගනිමු。චිලර්නිර්මාණයසඳහාපේටන්ට්බලපත්රයක්දඇත。

  Q5:මමඇණවුමක්කරන්නේකෙසේද?
  A5:අපටවිද්යුත්තැපෑලෙන්විමසීමක්එවන්න:sales@szhero-t乐动体育赛事ech.com,玻璃纸අංකය+ 86 15920056387හරහාඅපඅමතන්න。

 • ආශ්රිතනිෂ්පාදන

   Baidu
   map