ඉතිහාසය

发展史

Hero-Tech Group Company Limited 1997 දී පිහිටුවන ලද අතර, R&D කණ්ඩායම, නිෂ්පාදනය, අලෙවිකරණය සහ තාක්ෂණික සේවා පියවරෙන් පියවර සමඟ ඒකාබද්ධ විය.

Hero-Tech විසින් 2010 දී චීනයේ SHENZHEN හි කර්මාන්ත ශාලාව ආරම්භ කරන ලදී.

Hero-Tech 2011 දී HTI සහ HTS ශ්රේණි චිලර් සඳහා CE සහතිකය ලබා ගත්තේය.

Hero-Tech 2013 දී ISO9001-2008 සහතිකය සමත් විය.

Hero-Tech කර්මාන්ත ශාලාව 2012 දී 2000m³ දක්වා පුළුල් වූ අතර 2016 දී 4000 m³ දක්වා වියදම් විය.

Hero-Tech විකුණුම් පිරිවැටුම 2018 දී USD4,000,000.00 දක්වා ළඟා විය.

Hero-Tech ජාතික අධි තාක්ෂණික ව්යවසාය සහතිකය 2019 දී ලබා ගත්තේය.

Baidu
map