دشرکتخبرونه

 • کلههالارمويفحلركلولولرسمسبورمهکوئ!

  دچیلرکنټرولسیسټمډولډولمحافظتاواړوندالارملريترڅوکارونکيیاتخنیکرتهیادونهوکړيچېچلرودروياوستونزهچیککړي.مګرډیریوختونهدویالارملهپامهغورځوي,یوازېالارمبیاتنظیموياوپهدوامدارهتوګهچیلرچلوي,مګردابهځینېوختونهلویکانرامینستههي.1。دجریاندانیایالارم:کهالارمشو......
  نورییولولی
 • دپسرليجشنرستۍۍدبروريلة7څخهتر22صوری

  شرانوټولو,موږبیهدبروريله7څخهدپسپسپسپسۍۍپسۍۍلکړو,اوددبروریۍپهپههبررورفلواوکهکومڅهعاجلوي,مهربانيوهمود照片کړئموستیتلیونجمدرة,+86 15920056387لهلاریاړیکهونهمننهاوښهراغلاست,ددنزینهیرو - ټیکنالوژۍژۍددالتجهیزات。,Ltdاساسفهول:وداند34,ددانینصنعتيفاری...
  نورییولولی
 • دشلمةېلیلمانینه

  乐动体育赛事英雄科技集团照片ځدزیږونورفمباریکایریشرستپهوداګریکریتپهالفلشو。پهش,شینزینهیروټیکټیکدنعتيیخچالتجهیزاتومسلىيجوړونسيپهالشلشو。ش2012کې,دلونګشاروارساتاوشادراتيشرستددوسمشرعيشرستپهو; 201 ...
  نورییولولی
 • رجمياعلان

  نورییولولی
 • داوبوسلرامرونولیاریکرمهل

  دپسرليدلنډېرخصتۍوروسته,موږیوډیربوختکاريمهالویشتهداخلشو.ځکهچېکورنیوپیرودونکودمخهدرخصتۍدمخهفرمایشونهورکړياودرخصتۍپایتهرسیدووروستهورتهاړتیالیدلکیږي,اوداوړيدرارسیدولهاملهدبهرنيشرودونسوفرمایشونههوراډیرراځي,پهپهانسيتویګهمویتویعفونسي...
  نورییولولی
Baidu
map