ਕੰਪਨੀਨਿਊਜ਼

 • ਇੱਕਵਾਰਅਲਾਰਮਅਲਾਰਮਹੋਣਹੋਣਤੇਚਿਲਰਨੂੰਨੂੰਚਲਾਉਣਲਈਮਜਬੂਰਨਾ!

  �,ਪਰਇਸਨਾਲਕਈਵਾਰਵੱਡਾਹੁੰਦਾਹੈ.1。ਵਹਾਅਦਰਅਲਾਰਮ:ਜੇਕਰਅਲਾਰਮਸ਼ੋ...
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
 • ਬਸੰਤਤਿਉਹਾਰਦੀਆਂਛੁੱਟੀਆਂ7ਤੋਂ22ਫਰਵਰੀਤੱਕ

  ਪਿਆਰੇਸਭ,ਅਸੀਂਬਸੰਤਤਿਉਹਾਰਦੀਆਂਛੁੱਟੀਆਂ7ਫਰਵਰੀਤੋਂਛੁੱਟੀਆਂਸ਼ੁਰੂ,ਅਤੇ23ਫਰਵਰੀਨੂੰਕੰਮਸ਼ੁਰੂ。ਜੇਕਰਜੇਕਰਜ਼ਰੂਰੀਹੈ,ਤਾਂਤਾਂਕਰਕੇਸਾਨੂੰਨੰਬਰ,+86 15920056387ਦੁਆਰਾਦੁਆਰਾਕਰੋ,ਧੰਨਵਾਦਧੰਨਵਾਦਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ,ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨਤਕਨੀਕੀਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨਉਪਕਰਣ。,Ltdਸ਼ਾਮਲਸ਼ਾਮਲ:ਬਿਲਡਿੰਗ34,ਦਯਾਂਗਟਿਅਨਇੰਡਸਟਰੀਅਲਪਾਰਕ...
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
 • 20ਵੀਂਵਰ੍ਹੇਗੰਢਦਾਜਸ਼ਨ

  乐动体育赛事英雄科技集团ਨੂੰਨੂੰਦੀਆਂਮੁਬਾਰਕਾਂ18ਅਗਸਤਨੂੰ,英雄技术ਇੱਕਵਪਾਰਕਕੰਪਨੀਵਜੋਂਸ਼ੁਰੂਗਈਸੀ.2010,ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨਹੀਰੋਟੈਕਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨਉਪਕਰਣਾਂਦੇਇੱਕਨਿਰਮਾਤਾਵਜੋਂਹੋਇਆਹੋਇਆਹੋਇਆਸਹਾਇਕਇੱਕਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਵਜੋਂਸ਼ੁਰੂਹੋਈ; 201 ...
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
 • ਅਧਿਕਾਰਤਘੋਸ਼ਣਾ

  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
 • ਵਾਟਰਵਾਟਰਚਿਲਰਆਰਡਰਲਈਗਰਮਸੀਜ਼ਨ

  ਆਰਹੇਹਨ,ਖਾਸਕਰਕੇਸਾਡੇਵਿਤਰਕ...
  ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
Baidu
map