इतिहास

展史

乐动体育赛事英雄科技集团有限公司कोकोसन्1 99 7माभएकोथियोरr&dटोली,उत्पादन,मार्केटिङरप्राविधिकसेवारूपमाएकीकृतभएको。

हिरो-टेकलेसन्2010माचीनकोशेन्जेनमाकारखानास्थापनागरेकोथियो。

हिरोटेकले2011माhtiरhtsश्रृंखलाचिलरहरूकोलागिप्रमाणपत्रपायो。

हिरो-टेकले2013माiso9001-2008प्रमाणीकरणपासगर्यो。

हिरो-टेकफ्याक्ट्री2012मा2000m³³माविस्तारभयो2016मा4000m³³माखर्चभयो。

2018年मामा-टेकबिक्रीकारोबार¥400,000.00पुगेकोछ。

हिरो-टेकले201 9माराष्ट्रियहाई-टेकइन्टरप्राइजप्रमाणीकरणप्राप्तगरेकोथियो。

Baidu
map