കമ്പനി വീഡിയോ

ഹീറോ-ടെക് വാട്ടർ ചില്ലർ ഫാക്ടറി 0.5 ടൺ മുതൽ 1000 ടൺ വരെ ചില്ലറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു

ചൈനയിലെ ഹീറോ-ടെക് പ്രൊഫഷണൽ ചില്ലർ നിർമ്മാതാവ്, ചില്ലർ ശേഷി 0.5 ടൺ മുതൽ 1000 ടൺ വരെ.

Baidu
map