Ирет Кытайабамуздатылган螺钉түрүмуздаткычөндүрүүчүсүжанаберүүчү| Hero-Tech乐动体育赛事

Аба менен м с здат т л а ан螺丝型муздаткыч

风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机

Кыскасүрөттөмө:

ПродукткиргизүүHTS-AсериясыөнөржаймуздаткычнегизиненПластмассажанарезинатармагындаколдонулат;Бултаккалыптоотемпературасынкөзөмөлдөөжанакалыптандырууциклинкыскартуу,продуктунунсапатынжогорулатуужанаөндүрүштүннатыйжалуулугунжогорулатуумүмкүн。Аларошондойэлеметаллиштетүү,механикалыкжанаинженерия,химиялыкжанафармацевтика,тамак-ашжанасуусундуктар,лазердик,электроникаөнөржайы,текстиль,электропластинка,жарымөткөргүчтөрдүсыноо,сууагымы,вакуумдуккаптоо,курулуш……


Продуктчоо——жайы

Продуктпараметрлери

таңгактоо жана та уу

күбөлүк

常见问题解答

Продукткиргизүү

HTS-AсериясыөнөржаймуздаткычнегизиненПластмассажанарезинатармагындаколдонулат;Бултаккалыптоотемпературасынкөзөмөлдөөжанакалыптандырууциклинкыскартуу,продуктунунсапатынжогорулатуужанаөндүрүштүннатыйжалуулугунжогорулатуумүмкүн。Аларошондойэлеметаллиштетүү,механикалыкжанаинженерия,химиялыкжанафармацевтика,тамак-ашжанасуусундуктар,лазердик,электроникаөнөржайы,текстиль,электроплита,жарымөткөргүчтөрдүсыноо,сууагымы,вакуумдуккаптоо,курулушжанааскердиктармактардакеңириколдонулат。

Бардык му у датк к о т та т р р р е р түзүлгөн м мес。Натыйжалуумуздатуужанаузакмөөнөттүүаткарууүчү,нсизкөзкарандыболот乐动体育赛事бардыкмуздатуумуктаждыктарыңызүчүнмуздатуупродуктуларынын。

乐动体育赛事HERO-TECHардайымквалификациялу,умыктыжаначечимгенегизделгенкызматтыкөрсөтөт。

Колдонмо

Ишенимдүү,артараптуу、жогоркуэффективдүүмуздатуу。

乐动体育赛事HERO-TECHмуздаткычтарыэнергияныүнөмдөөнүнжакшыртылганварианттарымененаркандайтиркемелергебаалуулукберет。
Орто жана и и и масштабдагы өнөр жай м с с ату
Борбордук конди и
Муздак бөлмө, термостатикалык камер

Дизайнөзгөчөлүктөрү
Белгилүү б енд ком ессор
БиримдикГерманиянын比泽尔же台湾HANBELLбрендининжарымгерметикалыкбурамакомпрессорункабылалат。Соңку5 - 6патенттелгенбурамароторпрофилисонунэффективдүүлүкменен。
Жөндөлүүчүчексизжетыгызбаскычтуукубаттуулуктубашкаруу、энергияныүнөмдөөчү,туруктуужанатынччуркооөзгөчөлүктөрү。
Эңалдыңкыпатенттелгенэңжогоркутактыктагыөндүрүшпроцесси。
Камтылгантолукакылдуумониторингжанакоргоо,аныничиндежылуулуккыймылдаткычынынтемпературасынкөзөмөлдөө,фазалардынырааттуулугункөзөмөлдөө,колмененбаштапкыабалгакелтирүүкулпус,умайтемпературасынынсенсору。
R134Aж替代工质R407c,анаR22 (R404A, R507cсуроо——талабыбоюнча)камтылганвариантүчүнмуздаткычтынкеңиридиапазону。
Микропрограммалоо ба а ка уу системасы
КомпрессордуккубаттуулуктубашкаруусистемасымененбиргеөнөржайPLCборборлоштурулганбашкаруу,такмониторинг。
Төмөнтемпература,жогорку/төмөнбасым,тоңуугакаршы,фазажок,фазагакаршы,ашыкчажүктөө,мотордунашыкчатемпературасы,майдындифференциалы,агымдыөчүрүү,ишкекиргизүүкечигүүүчүнкомплекстүүкоргоо。
Кошумчаоперациятили,жетектөөчүменю,агрегаттыништөөабалынжөндөөоңой。
Оңой о н ноту, ишенимдүү иштетүү
Кылдатишкекиргизүү,электрэнергиясынаболгонтаасириназайтуу。
Туруктуужанакоопсузчуркоо,азтитирөө,орнотууүчүнжеңил。
Компакттүзүлүшү,азыраакорунталапжанасалмагыжеңил,ташуужанаорнотууүчүнжеңил。
Толугуменензымдуу,текшерилгенжанасынапалдыналажеткирүү,орнотууубактысынжананаркынүнөмдөө。

·W -формасындагыалюминийфинтибиндегиконденсатор,кичинебирдиктинөлчөмүндөадекваттуужылуулукалмашууаянтынкамсызкылат
·Ичкижипжезтүтүкмененжогоркунатыйжалуубууланткыч。
·Металлбычакмененчоңабакөлөмүоктукжелдеткич。Мотортордункапкагынанбөлүнгөн,газчыгаруупортунаметаллмененбекитилген
·西门子PLCбашкаруу、ЖКсенсордукэкранинтерфейси。
·СтандарттыкдизайнR22, CFC替代工质R407C免费,R410A, R404A, R134Aүчүнтөлөнөт。
·380V-415V/50Hz 3pH стандарттык диза н үчүн。Кардарлардын талабы бо о н н а ар а а а а ан а ар из з з。

Комплекстүүтейлөө

——Процессиялыккоманда:өнөржаймуздаткычтаорточо15жылдыктажрыйбасыбаринженердиккоманда,орточо7жылдыктажрыйбасыбарсатуутобу、орточо10жылдыктажрыйбасыбартейлөөкомандасы。

——Ыңгайлаштырылганчечимардайымталаптаргаылайыкберилет。

3кадамсапаттыкөзөмөлдөө:кирүүчүсапаттыкөзөмөлдөө,процесстинсапатынкөзөмөлдөө,чыгуучусапаттыкөзөмөлдөө。

- Бардык продукт о лар үчүн 12 а к к кепилдик。Кепилдиктиналкагында,муздаткычтынөзүндөгүкемчиликтерденкелипчыкканбардыккөйгөйлө,ркөйгөйчечилгенгечейинсунушталганкызмат。

HTS-A75丅

乐动体育赛事Hero-techтин бе т артыкчылыгы

•Брендинкүчү:Биз20жылдыктажрыйбасыбарөнөржаймуздаткычтынкесипкөйжанаэңмыктыжеткирүүчүбүз。

•Кесиптикжетекчилик:талаптаргаылайыккесипкөйчечимдисунуштоомененчетрыногундакесипкөйжанатажрыйбалуутехникжанасатуутобукызматы。

•Ыкчамжеткирүү:1/2hpжана50惠普абамененмуздатылганмуздаткычтардароожеткирүүүчүнкампада。

•Туруктууштаттар:Туруктууштаттартуруктуужанажогоркусапаттагыөндүрүмдүүлүктүкамсыздайалат。жогоркусапаттуутейлөөжанасатууданкийинкинатыйжалууколдоонукамсызкылуу。

•Алтынкызматы:1сааттыничиндечалууларгажоопберүүкызматы,4сааттыничиндесунушкылынганчечимжаначетөлкөдөорнотуужанатейлөөкомандасы。


 • Мурунку:
 • Кийинки:

 • Модели(高温超导- * * *)

  40

  50

  60

  75年,一个

  85年,一个

  100年,一个

  120年,一个

  150年,一个

  Номиналдуу му у да аттуу уу а атуу уу

  7℃

  Ккал/саат

  96148

  126248

  135622

  181460

  213796

  251464

  294550

  373842

  千瓦

  111.8

  146.8

  157.7

  211.0

  248.6

  292.4

  342.5

  434.7

  12℃

  Ккал/саат

  115412

  151532

  162798

  217752

  256624

  301860

  353460

  448748

  千瓦

  134.2

  176.2

  189.3

  253.2

  298.4

  351年0

  411年0

  521.8

  Киргизүүкүчү

  千瓦

  36.1

  44.3

  51.2

  67

  76.3

  88.3

  105.5

  131.6

  Кубатбулагы

  3ph380v ~ 415v 50hz / 60hz

  Муздаткыч Түр

  R22

  Заряддоо

  公斤

  28

  35

  42

  52

  60

  70

  84

  105

  控制

  Термостатикалык кеңейтүү клапаны

  Компрессор Түр

  Жарым гермерметикалык б ама

  күч

  千瓦

  33.7

  41.9

  46.4

  60.6

  69.9

  80.3

  95.9

  118.8

  Баштоорежими

  Y -△

  Кубаттуулуктукөзөмөлдөө

  0-25-50-75-100

  бууланткыч Түр

  壳牌жанатүтүк(ssплитасыжылуулукалмаштыргыч)

  Муздатылган с н н н көлөмү

  м³/с

  18

  23.6

  25.7

  34.4

  40.5

  46.4

  55

  69.5

  Суунун бас м н н н төмөндөшү

  кПа

  32

  35

  38

  42

  45

  43

  43.3

  41

  Түтүктуташтыруу

  дюйм

  3.

  3.

  3.

  3.

  3.

  4

  4

  5

  Конденсатор Түр

  абамуздатылгантүрүжогоркунатыйжалууканаттуужезтүтүк

  Күйөрман Түр

  Чоң көлөмдүү жана аз ызы- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Күч

  千瓦

  0, 6 * 4

  0, 6 * 4

  0, 8 * 6

  0, 8 * 8

  0, 8 * 8

  0, 8 * 10

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  Абакөлөмү

  м³/с

  40000

  50000

  60000

  80000

  90000

  100000

  116000

  135000

  Коопсуздукприборлору

  Компрессордуничкикоргоосу、ашыкчатоккоргоосу、жогорку/төмөнбасымданкоргоо,ашыкчатемператураданкоргоо,агымдынылдамдыгыкоргоо,фазалардынырааттуулугу/фазасыжоккоргоо,муздаткычтынтөмөнкүдеңгээлдегикоргоосу,тоңупкалууданкоргоо,ысыпкетүүдөнкоргоо

  Өлчөм Узундук

  毫米

  2180

  2350

  2650

  3310

  3470

  4090

  4870

  6450

  Туурасы

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  Бийиктиги

  毫米

  2050

  2050

  2050

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243

  Тазасалмагы

  公斤

  1300

  1600

  1900

  2350

  2550

  2800

  2950

  3200

  Чуркоосалмагы

  公斤

  1450

  1750

  2100

  2550

  2800

  3050

  3250

  3500

  Жогорудагыспецификациялартөмөнкүдизайншарттарынаылайыккелет:

  1. Муздатылгансуунункириш/чыгыштемпературасы12℃/ 7%
  2. Муздатууабасынынкириш/чыгыштемпературасы30% / 38%

  高温超导- 170广告карагандачоңураакмодельмодулдукдизайн。

  Бизкошумчаэскертүүсүзспецификациялардыөзгөртүүукугунаээбиз。

  Модели(高温超导- * * *)

  公元80年

  公元100年

  公元120年

  公元150年

  170 -жыл

  公元200年

  公元240年

  公元300年

  Номиналдуу му у да аттуу уу а атуу уу

  7℃

  Ккал/саат

  192296

  252496

  271244

  362920

  427592

  502928

  589100

  747684

  千瓦

  223.6

  293.6

  315.4

  422.0

  497.2

  584.8

  685年0

  869.4

  12℃

  Ккал/саат

  230824

  303064

  325596

  435504

  513248

  603720

  706920

  897496

  千瓦

  268.4

  352.4

  378.6

  506.4

  596.8

  702.0

  822.0

  1043.6

  Киргизүүкүчү

  千瓦

  73.8

  93.4

  102.4

  134年0

  152.6

  176.6

  211.0

  263.2

  Кубатбулагы

  3ph380v ~ 415v 50hz / 60hz

  Муздаткыч Түр

  R22

  Заряддоо

  公斤

  28 * 2

  35 * 2

  42 * 2

  52 * 2

  60 * 2

  70 * 2

  84 * 2

  105 * 2

  控制

  Термостатикалык кеңейтүү клапаны

  Компрессор Түр

  Жарым гермерметикалык б ама

  күч

  千瓦

  33岁的7 * 2

  41岁,9 * 2

  46岁,4 * 2

  60岁,6 * 2

  69年,9 * 2

  80年,3 * 2

  95年,9 * 2

  118年,8 * 2

  Баштоорежими

  Y -△

  Кубаттуулуктукөзөмөлдөө

  0-25-50-75-100

  бууланткыч Түр

  壳牌жанатүтүк(ssплитасыжылуулукалмаштыргыч)

  Муздатылган с н н н көлөмү

  м³/с

  35.6

  46.8

  50.8

  68

  80

  92.8

  110.6

  139

  Суунун бас м н н н төмөндөшү

  кПа

  45

  43

  43

  41

  42

  45

  42

  46

  Түтүктуташтыруу

  дюйм

  3.

  4

  4

  5

  6

  6

  8

  8

  Конденсатор Түр

  абамуздатылгантүрүжогоркунатыйжалууканаттуужезтүтүк

  Күйөрман Түр

  Чоң көлөмдүү жана аз ызы- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Күч

  千瓦

  0, 8 * 8

  0, 8 * 12

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  0, 8 * 16

  0, 8 * 20

  0, 8 * 24

  0, 8 * 32

  Абакөлөмү

  м³/с

  80000

  1000000

  116000

  135000

  165000

  200000

  236000

  276000

  Коопсуздукприборлору

  Компрессордуничкикоргоосу、ашыкчатоккоргоосу、жогорку/төмөнбасымданкоргоо,ашыкчатемператураданкоргоо,агымдынылдамдыгыкоргоо,фазалардынырааттуулугу/фазасыжоккоргоо,муздаткычтынтөмөнкүдеңгээлдегикоргоосу,тоңупкалууданкоргоо,ысыпкетүүдөнкоргоо

  Өлчөм Узундук

  毫米

  3310

  4570

  4870

  6450

  3470 * 2

  4090 * 2

  5650 * 2

  6450 * 2

  Туурасы

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  Бийиктиги

  毫米

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  Тазасалмагы

  公斤

  2500

  2950

  3350

  4100

  4350

  4750

  5200

  5700

  Чуркоосалмагы

  公斤

  2800

  3250

  3750

  4500

  4850

  5250

  5800

  6300

  Жогорудагыспецификациялартөмөнкүдизайншарттарынаылайыккелет:

  1. Муздатылгансуунункириш/чыгыштемпературасы12℃/ 7%
  2. Муздатууабасынынкириш/чыгыштемпературасы30% / 38%

  高温超导- 170广告карагандачоңураакмодельмодулдукдизайн。

  Бизкошумчаэскертүүсүзспецификациялардыөзгөртүүукугунаээбиз。

  包装货物

  证书

  Q1:Биздиндолбооргомоделдисунуштоогожардамбереаласызбы吗?
  A1:Ооба,биздедеталдардытекшерип,туурамоделдитандооүчүнинженерибизбар。Төмөнкүлөрдүннегизинде:
  1) муздат туу уу уу уу уу у
  2)Эгерсизбилбесеңиз,сизмашинаңызгаагымдынылдамдыгын,температураныжанаколдонуучубөлүгүңүздүнтемпературасынсунуштайаласыз;
  3) Айлана-чөйрөнүн температурасы;
  4)муздаткычтүрү,R22,ж替代工质R407cебашка,请тактоо;
  5)чыңалуу;
  6) Колдонмо өнөр жайы;
  7) Насостун а м на жана бас м на тала а а а а а а а а а а а алапта а;
  8) ба а ка ата - н талаптар。

  Q2:Кантипжакшысапатымененпродуктунукамсызкылууүчүн吗?
  A2:Биздинбардыкөнүмдө公元рсертификатыжанабиздинкомпанияISO900сапатменеджментсистемасынаылайыккелет。Биз丹佛斯,科普兰、三洋、比泽尔,HANBELLкомпрессорлору,施耐德электркомпоненттери,丹佛斯/艾默生муздаткычкомпоненттерисыяктуудүйнөгөбелгилүүбрендаксессуарларынколдонобуз。
  Бирдиктерпакеттиналдындатолугуменентекшерилетжанатаңгаккылдаттекшерилет。

  Q3: кепилдик де р е ен и мн ?
  A3:бардыкбөлүктөрүүчү1жнылкепилдик;Өмүрбоюэмгекбекер!

  Q4: Сиз өндүрүүчүсү болуп санала ?
  A4:Ооба,бизөнөржаймуздаткычбизнест23жеылданашыкубакытбар。БиздинфабрикаШэньчжэньшаарындажайгашкан;Каалаганубактабизгекелүүгөкошкелиңиз。Ошондой у ле м м о здатк о и т т н и из за а а н н н на патент ба а。

  Q5: Кантип заказ к о ла алам?
  A5:электрондукпочтааркылуубизгесуроожөнөтүү:sales@szhero-te乐动体育赛事ch.com,түздөн——түз玻璃纸саны+ 86 15920056387аркылуубизгечал。

 • БАЙЛАНЫШТУУПРОДУКЦИЯЛАР

   Baidu
   map