Ауаменсалқындатылатынбұрандалытүрдегісалқындатқыш

风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机

Қысқашасипаттама:

ӨнімдіенгізуHTS-Aсериялыөнеркәсіптіксалқындатқышнегізіненпластикжәнерезеңкеөнеркәсібіндеқолданылады;Олқалыптаутемпературасындәлбасқарааладыжәнеқалыптауциклінқысқартады,өнімсапасынарттырадыжәнеөндірістиімділігінарттырады。Оларсоныменқатарметаллөңде,умашинажасаужәнемашинажасау,химияжәнефармацевтика,тамақжәнесусындар,лазер,электроникаөнеркәсібі,тоқыма,электроплитка,жартылайөткізгіштісынау,суағыны,вакуумдықжабын,құрылыс……


Өнімніңегжей——тегжейі

Өнімніңпараметрлері

о а ау у және тас о малд у

сертификат

Жиі қойылатын сұрақтар

Өнімдітаныстыру

HTS-Aсериялыөнеркәсіптіксалқындатқышнегізіненпластикжәнерезеңкеөнеркәсібіндеқолданылады;Олқалыптаутемпературасындәлбасқарааладыжәнеқалыптауциклінқысқартады,өнімсапасынарттырадыжәнеөндірістиімділігінарттырады。Оларсондай-ақметаллөңде,умашинажасаужәнемашинажасау,химияжәнефармацевтика,тамақжәнесусындар,лазер,электроникаөнеркәсібі,тоқыма,электроплитка,жартылайөткізгіштісынау,суағыны,вакуумдықжабын,құрылысжәнеәскерисалалардакеңіненқолданылады。

Барлық салқындатқыштар бірдей жасалмаған。Тиімдісалқындатужәнеұзақжұмысістеуүші,нсізтәуелдіболааласыз乐动体育赛事Барлықсалқындатуқажеттіліктерінеарналғансалқындатуөнімдері。

乐动体育赛事HERO-TECHәрқашанбілікті、еңжақсыжәнешешімгенегізделгенқызметтіұсынады。

Қолдану

Сенімді, әмбебап, жоғары тиімді салқындату。

乐动体育赛事HERO-TECHсалқындатқыштарыжақсартылғанэнергияныүнемдеуопцияларыменәртүрліқолданбаларғақұндылықбереді。
Орташа және ірі өнеркәсіптік салқындату
Орталық конди и
Суық бөлме, термостатикалық камер

Дизайнерекшеліктері
Танымал б енд компрессоры
ҚұрылғыГерманияның比泽尔немесеТайваньдықHANBELLбрендініңжартылайгерметикалықбұрандалыкомпрессорынқабылдайды。Еңсоңғы5 - 6патенттелгенбұрандалыроторпрофилітамашатиімділікпен。
Реттелетіншексізнемесетығызсатылысыйымдылықтыбасқару、энергияныүнемдейтін,тұрақтыжәнетынышжұмысістейді。
Еңжетілдірілгенпатенттелгенжоғарыдәлдіктегіөндіріспроцесі。
Кірістірілгентолықинтеллектуалдыбақылаужәнеқорғау,соныңішіндежылуқозғалтқышыныңтемпературасынбақылау、фазаларретінбақылау、қолменқалпынакелтірудіқұлыпта,умайтемпературасысенсоры。
Опцияғаарналғанхладагенттіңкеңауқымы,соныңішіндеR134A,ж替代工质R407cәнеR22 (R404A, R507cсұранысбойынша)。
Микробағдарламалауды басқару жүйесі
КомпрессорлыққуаттыбасқаружүйесіменбіріктірілгенөндірістіPLCокрталықтандырылғанбасқару,дәлбақылау。
Төментемпература,жоғары/төменқысы,ммұздатуғақарсы,фазаныңжоқтығы,фазағақарсы,шамадантысжүктеме,қозғалтқыштыңшамадантыстемпературасы,майдифференциалы,ағындыажыратқыш,іскеқосукідірісіүшінбіріктірілгенқорғаныс。
Қосымшажұмыстілі,мәзіржетекші、құрылғыныңжұмыскүйінреттеуоңай。
Оңай о н нату, сенімді жұмыс
Тығызіскеқосу、электрқуатынаәсеретудіазайту。
Тұрақтыжәнеқауіпсізжұмы,стөмендірі,лорнатуоңай。
Ықшамқұрылым,кеңістіккесұранысазжәнесалмағыаз,тасымалдаужәнеорнатуоңай。
Толықсымды,тексерілгенжәнесыналғанжеткізуалдынала,орнатууақытыменқұнынүнемдейді。

·W -тәріздіалюминийфиндіконденсатор,кішірекөлшемдегіжылуалмасуаймағынқамтамасызетеді
·Ішкіжіптімыстүтігібаржоғарытиімдібуландырғыш。
·Металлқалақтарыбарүлкенауакөлемібаросьтікжелдеткіш。Қозғалтқышторлықақпақтанбөлінген,шығарупортынаметалларқылыбекітілген
·西门子PLCбасқаруы,СКДсенсорлықэкранинтерфейсі。
·ОпцияүшінR22, CFC替代工质R407C免费,R410A, R404A, R134Aзарядталғанстандарттыдизайн。
·Стандартты диза н үшін 380V-415V/50Hz 3pH。Клиенттердің сұранысы бо о н а әртүрлі диза н。

Кешенді қызмет көрсету

——Өндірістіктоп:өнеркәсіптіктоңазытқыштаорташа15жылдықтәжірибесібаринженерлікто,порташа7жылдықтәжірибесібарсатутобы,орташа10жылдықтәжірибесібарқызметкөрсетутобы。

——Талаптарғасәйкестапсырысберушішешімәрқашанжеткізіледі。

3қадамсапаныбақылау:кіріссапаныбақылау,процесссапасынбақылау、шығыссапаныбақылау。

-Барлық өнімдерге 12 а к кепілдік。Кепілдікаясындасалқындатқыштыңақауларынантуындағанкезкелгенмәселе,мәселешешілгенгедейінқызметкөрсетіледі。

HTS-A75丅

乐动体育赛事英雄科技-тің бес артықшылығы

•Брендтіңкүші:Біз20жылдықтәжірибесібарөнеркәсіптіксалқындатқыштыңкәсібижәнежетекшіжеткізушісіміз。

•Кәсібинұсқау:Кәсібижәнетәжірибелітехникжәнеталаптарғасәйкескәсібишешімұсынатыншетелнарығынасатутобыныңқызметі。

•Жылдам жеткізу: 1/2 а.к。к-ден50。- - - - - -кедейінгіауаменсалқындатылғансалқындатқыштардереужеткізуүшінқоймада。

•Тұрақтықызметкерлер:Тұрақтықызметкерлертұрақтыжәнежоғарысапалыөнімділіктіқамтамасызетеалады。Жоғарысапалықызметкөрсетудіжәнесатуданкейінгітиімдіқолдаудықамтамасызету。

•Алтынқызмет:Қызметтікқоңырауғ1асағатішіндежауапберу、шешім4сағатішіндеұсыныладыжәнешетелдікорнатужәнетехникалыққызметкөрсетутобы。


 • Алдыңғы:
 • Келесі:

 • Үлгі(高温超导- * * *)

  40А

  50А

  60А

  75年,一个

  85年А

  100年А

  120年А

  150年А

  Номиналды салқындату сыйымдылығы

  7℃

  Ккал/сағ

  96148

  126248

  135622

  181460

  213796

  251464

  294550

  373842

  千瓦

  111.8

  146.8

  157.7

  211年0

  248.6

  292.4

  342.5

  434年,7

  12℃

  Ккал/сағ

  115412

  151532

  162798

  217752

  256624

  301860

  353460

  448748

  千瓦

  134.2

  176.2

  189.3

  253.2

  298.4

  351年0

  411年0

  521.8

  Кірісқуаты

  千瓦

  36.1

  44.3

  51.2

  67

  76.3

  88.3

  105.5

  131.6

  Қуаткөзі

  3ph 380v ~ 415v 50Гц/60Гц

  Хладагент Түр

  R22

  Зарядтау

  公斤

  28

  35

  42

  52

  60

  70

  84

  105

  Бақылау

  Термостатикалық кеңейту клапаны

  Компрессор Түр

  Жартылай гермерметикалық бұранда

  қуат

  千瓦

  33.7

  41.9

  46.4

  60.6

  69.9

  80.3

  95.9

  118.8

  Бастаурежимі

  Y -△

  Сыйымдылықтыбақылау

  0-25-50-75-100

  Буландырғыш Түр

  Қабық пен түтік (ss пластиналы жылу алмастырғыш)

  Салқындатылған судың көлемі

  м³/сағ

  18

  23.6

  25.7

  34.4

  40.5

  46.4

  55

  69.5

  Су қысымының төмендеуі

  кПа

  32

  35

  38

  42

  45

  43

  43.3

  41

  Құбырдықосу

  дюйм

  3.

  3.

  3.

  3.

  3.

  4

  4

  5

  Конденсатор Түр

  а ам мен салқындатылған жоғары тиімді м с с түтік

  Желдеткіш Түр

  Үлкен көлемді және төмен осьтік желдеткіш

  Қуат

  千瓦

  0, 6 * 4

  0, 6 * 4

  0, 8 * 6

  0, 8 * 8

  0, 8 * 8

  0, 8 * 10

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  Ауакөлемі

  м³/сағ

  40000

  50000

  60000

  80 000

  90000

  100000

  116000

  135000

  Қауіпсіздікқұрылғылары

  Компрессордыңішкіқорғанысы,шамадантыстоктанқорғау,жоғары/төменқысымнанқорғау、жоғарытемператураданқорғау、ағынжылдамдығынанқорғау、фазаларреттілігі/фазалықжетіспеушілікқорғанысы,салқындатусұйықтығыныңтөмендеңгейі,мұздауданқорғау,пайдаланылғанқаттықызыпкетуденқорғау

  Өлшем Ұзындығы

  毫米

  2180

  2350

  2650

  3310

  3470

  4090

  4870

  6450

  Ені

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  Биіктігі

  毫米

  2050

  2050

  2050

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243

  Тазасалмақ

  公斤

  1300

  1600

  1900

  2350

  2550

  2800

  2950

  3200

  Жүгірусалмағы

  公斤

  1450

  1750

  2100

  2550

  2800

  3050

  3250

  3500

  Жоғарыдакелтірілгенспецификациякелесідизайншарттарынасәйкес:

  1. Салқындатылғансудыңкіріс/шығыстемпературасы12℃/ 7%
  2. Салқындатуауасыныңкіріс/шығыстемпературасы30% / 38%

  高温超导- 170广告үлгісіненүлкенірекмодельмодульдікдизайнболыптабылады。

  Бізспецификациялардықосымшаескертусізөзгертуқұқығынсақтаймыз。

  Үлгі(高温超导- * * *)

  80年ж

  100年ж

  120年ж

  150年ж

  170年ж

  200年ж

  240年ж

  300年ж

  Номиналды салқындату сыйымдылығы

  7℃

  Ккал/сағ

  192296

  252496

  271244

  362920

  427592

  502928

  589100

  747684

  千瓦

  223.6

  293.6

  315.4

  422年0

  497.2

  584年,8

  685年0

  869.4

  12℃

  Ккал/сағ

  230824

  303064

  325596

  435504

  513248

  603720

  706920

  897496

  千瓦

  268.4

  352.4

  378.6

  506.4

  596年,8

  702年0

  822年0

  1043.6

  Кірісқуаты

  千瓦

  73.8

  93.4

  102.4

  134年0

  152.6

  176.6

  211年0

  263.2

  Қуаткөзі

  3ph 380v ~ 415v 50Гц/60Гц

  Хладагент Түр

  R22

  Зарядтау

  公斤

  28 * 2

  35 * 2

  42 * 2

  52 * 2

  60 * 2

  70 * 2

  84 * 2

  105 * 2

  Бақылау

  Термостатикалық кеңейту клапаны

  Компрессор Түр

  Жартылай гермерметикалық бұранда

  қуат

  千瓦

  33岁的7 * 2

  41岁,9 * 2

  46岁,4 * 2

  60岁,6 * 2

  69年,9 * 2

  80年,3 * 2

  95年,9 * 2

  118年,8 * 2

  Бастаурежимі

  Y -△

  Сыйымдылықтыбақылау

  0-25-50-75-100

  Буландырғыш Түр

  Қабық пен түтік (ss пластиналы жылу алмастырғыш)

  Салқындатылған судың көлемі

  м³/сағ

  35.6

  46.8

  50.8

  68

  80

  92.8

  110.6

  139

  Су қысымының төмендеуі

  кПа

  45

  43

  43

  41

  42

  45

  42

  46

  Құбырдықосу

  дюйм

  3.

  4

  4

  5

  6

  6

  8

  8

  Конденсатор Түр

  а ам мен салқындатылған жоғары тиімді м с с түтік

  Желдеткіш Түр

  Үлкен көлемді және төмен осьтік желдеткіш

  Қуат

  千瓦

  0, 8 * 8

  0, 8 * 12

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  0, 8 * 16

  0, 8 * 20

  0, 8 * 24

  0, 8 * 32

  Ауакөлемі

  м³/сағ

  80 000

  1000000

  116000

  135000

  165000

  200000

  236000

  276000

  Қауіпсіздікқұрылғылары

  Компрессордыңішкіқорғанысы,шамадантыстоктанқорғау,жоғары/төменқысымнанқорғау、жоғарытемператураданқорғау、ағынжылдамдығынанқорғау、фазаларреттілігі/фазалықжетіспеушілікқорғанысы,салқындатусұйықтығыныңтөмендеңгейі,мұздауданқорғау,пайдаланылғанқаттықызыпкетуденқорғау

  Өлшем Ұзындығы

  毫米

  3310

  4570

  4870

  6450

  3470 * 2

  4090 * 2

  5650 * 2

  6450 * 2

  Ені

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  Биіктігі

  毫米

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  Тазасалмақ

  公斤

  2500

  2950

  3350

  4100

  4350

  4750

  5200

  5700

  Жүгірусалмағы

  公斤

  2800

  3250

  3750

  4500

  4850

  5250

  5800

  6300

  Жоғарыдакелтірілгенспецификациякелесідизайншарттарынасәйкес:

  1. Салқындатылғансудыңкіріс/шығыстемпературасы12℃/ 7%
  2. Салқындатуауасыныңкіріс/шығыстемпературасы30% / 38%

  高温超导- 170广告үлгісіненүлкенірекмодельмодульдікдизайнболыптабылады。

  Бізспецификациялардықосымшаескертусізөзгертуқұқығынсақтаймыз。

  包装货物

  证书

  1 -сұрақ:Біздіңжобағаүлгініұсынуғакөмектесеаласызба?
  A1:Иә,біздеегжей——тегжейлердітексеріп,сізгедұрысүлгінітаңдауүшінинженербар。Төмендегілергенегізделген:
  1) Салқындату сыйымдылығы;
  2)Егерсізбілмесеңіз,сізмашинағаағынжылдамдығын,пайдаланатынбөліктегітемператураныжәнетемператураныұсынааласыз;
  3) Қоршаған ортаның температурасы;
  4)Хладагенттүрі、R22,н替代工质R407cемесебасқ,атүсіндіріңіз;
  5)Кернеу;
  6) Қолданбалы сала;
  7) Сорғы шығыны мен қысымға қойылатын талаптар;
  8) Кез кел т ен басқа арнайы талаптар。

  2 -сұрақ:Өнімніңсапалыболуынқалайқамтамасызетугеболады吗?
  A2: CEсертификатыбарбарлықөнімдерімізжәнебіздіңкомпанияISO900сапаменеджментіжүйесінесәйкескеледі。Біз丹佛斯,科普兰、三洋、比泽尔,HANBELLкомпрессорлары,施耐德электрліккомпоненттері、丹佛斯、艾默生тоңазытқышкомпоненттерісияқтыәлемгеәйгілібрендаксессуарларынқолданамыз。
  Құрылғыларорауалдындатолықсынақтанөтедіжәнеораумұқияттексеріледі。

  3-сұрақ: Кепілдік қандай?
  A3:барлықбөлшектерге1жылкепілдік;Өмірбойыеңбектегін!

  4-сұрақ: Сіз өндірушісіз бе?
  A4:Иә,біздеөнеркәсіптіктоңазытқышбизнесінде23жылданастамуақытбар。Шэньчжэньқаласындаорналасқанфабрикамыз;Бізгекезкелгенуақыттакелугеқошкелдіңіз。Сондай-ақсалқындатқыштардыңдизайнынапатентібар。

  5-сұрақ: Мен қалай тапс с с с е е алам ?
  A5:Бізгеэлектрондықпоштаарқылысұраужіберіңіз:sales@szhero-te乐动体育赛事ch.com,тікелей+ 86 15920056387ұялытелефоныарқылыбізгеқоңыраушалыңыз。

 • ҚОСЫМШАТАУАРЛАР

   Baidu
   map