تاریخ

展史

乐动体育赛事Hero-Tech Group Company Limitedدرحال1997年شدوسامبیشامباتحمتحقیقوتوسعة,تولة,بازاریابیوخدماتفنیاریچه。

乐动体育赛事Hero-Techکارجانهادراشرفندنچیندرسال2010تفأسیسرد。

乐动体育赛事Hero-TechكواسنامةرابرایشلرهایشریHTIوHTSدرسال2011دریاستفرد。

乐动体育赛事Hero-TechكواسنامةISO9001-2008رالرسال2013دریاستفرد。

شاریانه英乐动体育赛事雄科技درفال2012به2000مترمسعبوشرحال2016بی4000مترمسعبافزایشیشاست。

شرفمالة英雄科乐动体育赛事技درسال2018به4,000,000دلاررسید。

乐动体育赛事Hero-Techكواسنامةملیشرستهناوریشرستیراشرکال2019بیستصورة。

Baidu
map