Ελαφριά 中国风冷螺杆式冷水机组ΚατασκευαστήςκαιΠρομηθευτής| Hero-Tech乐动体育赛事

Αερόψυκτος κτης τ υ που

风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机

Σύντομηπεριγραφή:

ΕισαγωγήπροϊόντωνΗβιομηχανικήψύκτητηςσειράςHTS-Aεφαρμόζεταικυρίωςστηβιομηχανίαπλαστικώνκαικαουτσούκ。Μπορείναελέγξειμεακρίβειατηθερμοκρασίαχύτευσηςκαινασυντομεύσειτονκύκλοχύτευσης,νααυξήσειτηνποιότητατουπροϊόντοςκαιναβελτιώσειτηναπόδοσηπαραγωγής。Χρησιμοποιούνταιεπίσηςευρέωςστημεταλλουργία,τημηχανολογίακαιτημηχανική,τηχημικήκαιφαρμακευτική,τατρόφιμακαιταποτά,τηβιομηχανίαλέιζερ,τηβιομηχανίαηλεκτρονικών,τηνκλωστοϋφαντουργία,τηνηλεκτροπλάκα,τηδοκιμήημιαγωγών,τηνεκτόξευσηνερού,τηνεπίστρωσηκενού,τιςκατασκευές……


Λεπτομέρειαπροϊόντος)

Παράμετροιπροϊόντος)

συσκευασ α αι μεταφορ

πιστοποιητικό

常见问题解答

Εισαγωγήπροϊόντος)

ΤοβιομηχανικόψύκτητηςσειράςHTS-Aεφαρμόζεταικυρίωςστηβιομηχανίαπλαστικώνκαικαουτσούκ。Μπορείναελέγξειμεακρίβειατηθερμοκρασίαχύτευσηςκαινασυντομεύσειτονκύκλοχύτευσης,νααυξήσειτηνποιότητατουπροϊόντοςκαιναβελτιώσειτηναπόδοσηπαραγωγής。Χρησιμοποιούνταιεπίσηςευρέωςστημεταλλουργία,τημηχανολογίακαιτημηχανική,τηχημικήκαιφαρμακευτική,τατρόφιμακαιποτά,τηβιομηχανίαλέιζερ,τηβιομηχανίαηλεκτρονικών,τηνκλωστοϋφαντουργία,τηνηλεκτροπλάκα,τηδοκιμήημιαγωγών,τηνεκτόξευσηνερού,τηνεπίστρωσηκενού,τιςκατασκευέςκαιτηστρατιωτική。

Δενδημιουργούνταιόλαταψυκτικάσυγκροτήματαίσα。Γιααποτελεσματικήψύξηκαιμακροχρόνιααπόδοση,μπορείτεναβασιστείτεΗΡΩ-ΤΕΧΠροϊόντων Ψύξης για όλες τι ε ε αν α γκε ζ ψ υ ξης σας。

ΗH乐动体育赛事ERO-TECHπαρουσιάζειπάνταεξειδικευμένη,καλύτερηκαιβασισμένησελύσειςυπηρεσία。

Εφαρμογή

“Αξιόπιστη,”“ε”“ε”。

ΤαψυκτικάσυγκροτήματαHER乐动体育赛事O-TECHπροσφέρουναξίασεμιαμεγάληποικιλίαεφαρμογώνμεβελτιωμένεςεπιλογέςενεργειακήςαπόδοσης。
怨言怨言Βιομηχανική ξη μεσα ζ και μεγ末梢ης κλ λ μακας
Κεντρικό στημα κλιματι
Ψυκτικός θ α λαμο ζ、θερμοστατικό ζ θ α λαμο ζ

Χαρακτηριστικάσχεδίου
Γνωστός ? ? ? ?
Ημονάδαυιοθετείημι-ερμητικόκοχλιωτόσυμπιεστή比泽尔ή台湾HANBELL。Τοπιοπρόσφατοκατοχυρωμένομεδίπλωμαευρεσιτεχνίαςπροφίλρότορέα5ως6μεεξαιρετικήαπόδοση。
Ρυθμιζόμενοςέλεγχοςχωρητικότηταςαπεριόριστηςήστενήςκλίμακας),διαθέτειενεργειακάαποδοτική,σταθερήκαιαθόρυβηλειτουργία。
Ηπιοπροηγμένηκατοχυρωμένημεδίπλωμαευρεσιτεχνίαςδιαδικασίακατασκευήςυψηλότερηςακρίβειας。
Ενσωματωμένηπλήρηςέξυπνηπαρακολούθησηκαιπροστασία,συμπεριλαμβανομένηςτηςπαρακολούθησηςθερμοκρασίαςθερμικούκινητήρα,παρακολούθησηςακολουθίαςφάσεων,κλειδώματοςχειροκίνητηςεπαναφοράς,αισθητήραθερμοκρασίαςλαδιού。
Μεγάληγκάμαψυκτικούγιαεπιλογή,συμπεριλαμβανομένωντωνR134A,κ替代工质R407cαιR22 (R404A, R507cκατόπιναιτήματος)。
Σύστημα Ελέγχου Μικροπρογραμματισμού
ΒιομηχανικόςκεντρικόςέλεγχοςPLCσεσυνδυασμόμεσύστημαελέγχουχωρητικότηταςσυμπιεστή,παρακολούθησημεακρίβεια。
Ενσωματωμένηπροστασίαγιαχαμηλήθερμοκρασία,υψηλή/χαμηλήπίεση,αντιψυκτικό,έλλειψηφάσης,αντιφάση,υπερφόρτωση,υπερθέρμανσηκινητήρα,διαφορικόλαδιού,διακόπτηςροής,καθυστέρησηεκκίνησης。
Προαιρετικήγλώσσαλειτουργίας,μενούπουοδηγεί,κατάστασηλειτουργίαςτηςμονάδαςπουρυθμίζεταιεύκολα。
Εύκολη εγκατ σταση, αξιό ση λει ουργ τ τ
Κοντινήεκκίνηση,ελαχιστοποιήστετιςεπιπτώσειςστηνηλεκτρικήενέργεια。
Σταθερήκαιασφαλήςλειτουργία,χαμηλοίκραδασμοί,εύκολοστηνεγκατάσταση。
Συμπαγήςδομή,λιγότερηαπαίτησηχώρουκαιμικρόβάρος,εύκολημεταφοράκαιεγκατάσταση。
Πλήρωςκαλωδιωμένο,επιθεωρημένοκαιδοκιμασμένοπριναπότηνπαράδοση,εξοικονομώνταςχρόνοκαικόστοςεγκατάστασης。

·ΣυμπυκνωτήςτύπουπτερυγίουαλουμινίουσχήματοςW,πουεξασφαλίζειεπαρκήπεριοχήανταλλαγήςθερμότηταςσεμικρότερομέγεθοςμονάδας
·Εξατμιστήραςυψηλήςαπόδοσηςμεεσωτερικόσπείρωμαχάλκινοσωλήνα。
·Αξονικόςανεμιστήραςμεγάλουόγκουαέραμεμεταλλικάπτερύγια。Κινητήραςδιαχωρισμένοςαπότοκάλυμμαδιχτυού,στερεωμένοςστηθύραεξάτμισηςμεμέταλλο
·Έλεγχος PLC Siemens, διε αφ οθ η ζ αφ ς LCD。
·ΤυπικήσχεδίασημεχρέωσηR22, CFC替代工质R407C免费,R410A, R404A, R134Aγιαεπιλογή。
·380V-415V/50Hz 3pH για τυπικ σχεδ η social social socialΔιαφορετικό σχ ο ζ ων πελατών。

Ολοκληρωμένηεξυπηρέτηση

列队行进的团队:Ομάδαμηχανικώνμεμέσηεμπειρία15ετώνστηβιομηχανικήψύξη,ομάδαπωλήσεωνμεμέσηεμπειρία7ετών,ομάδασέρβιςμεμέσηεμπειρία10ετών。

——Προσαρμοσμένηλύσηπουπαρέχεταιπάντασύμφωναμετιςαπαιτήσεις。

3βήματαποιοτικούελέγχου:εισερχόμενοςποιοτικόςέλεγχος,ποιοτικόςέλεγχοςδιαδικασίας,εξερχόμενοςποιοτικόςέλεγχος)。

-12 μ ο (v) ες (v) εγγ (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v)Εντόςεγγύησης,οποιοδήποτεπρόβλημαπροκαλείταιαπόελαττώματατουίδιουτουψυκτικούσυγκροτήματος,προσφέρεταισέρβιςμέχριναλυθείτοπρόβλημα。

HTS-A75丅

Πέντε εονε τ乐动体育赛事

•Δύναμητηςεπωνυμίας:Είμαστεοεπαγγελματίαςκαικορυφαίοςπρομηθευτήςβιομηχανικούψυκτικούσυγκροτήματοςμε20χρόνιαεμπειρίας。

•Επαγγελματικήκαθοδήγηση:Επαγγελματίαςκαιέμπειροςτεχνικόςκαιυπηρεσίαομάδαςπωλήσεωνστηναγοράτουεξωτερικού,προσφέρονταςεπαγγελματικήλύσησύμφωναμετιςαπαιτήσεις。

•Γρήγορηπαράδοση:Αερόψυκταψυκτικάσυγκροτήματα1/2hpέως50惠普σεαπόθεμαγιαάμεσηπαράδοση。

•Σταθεράεπιτελεία:Τασταθεράεπιτελείαμπορούνναεξασφαλίσουνσταθερήκαιυψηλήςποιότηταςπαραγωγικότητα。Γιαεξασφάλισηυψηλήςποιότηταςυπηρεσιώνκαιαποτελεσματικήυποστήριξημετάτηνπώληση。

•金服务:Απόκρισηκλήσηςυπηρεσίαςεντός1ώρας,λύσηπουπροσφέρεταιεντός4ωρώνκαιδικήτουομάδαεγκατάστασηςκαισυντήρησηςστοεξωτερικό。


 • Προηγούμενος:
 • Επόμενο:

 • Μοντέλο(高温超导- * * *)

  40Α

  50Α

  60Α

  75年Α

  85年Α

  100年Α

  120年Α

  150年Α

  Ονομαστική ικα τητα ψ υ ξης

  7℃

  千卡/小时

  96148

  126248

  135622

  181460

  213796

  251464

  294550

  373842

  千瓦

  111年,8

  146年,8

  157年,7

  211年0

  248年,6

  292年,4

  342年,5

  434年,7

  12℃

  千卡/小时

  115412

  151532

  162798

  217752

  256624

  301860

  353460

  448748

  千瓦

  134.2

  176年,2

  189年,3

  253.2

  298年,4

  351年0

  411年0

  521年,8

  Δύναμηεισαγωγής

  千瓦

  36.1

  44.3

  51.2

  67

  76.3

  88.3

  105年,5

  131年,6

  Πηγήενέργειας

  3ph380v ~ 415v 50hz / 60hz

  Ψυκτικός Τύπος)

  R22

  Χρέωση

  公斤

  28

  35

  42

  52

  60

  70

  84

  105

  Ελεγχος)

  Θερμοστατική εκτονωτικ ure βαλβ走走走走

  Συμπιεστής Τύπος)

  Ημιερμερητικήβίδα

  εξουσία

  千瓦

  33.7

  41岁的9

  46.4

  60.6

  69年,9

  80.3

  95年,9

  118年,8

  Λειτουργίαεκκίνησης

  Υ-△

  Έλεγχοςχωρητικότητας

  0-25-50-75-100

  Αποστακτήρας Τύπος)

  Κέλυφοςκαισωλήνας(πλακοειδήςεναλλάκτηςθερμότηταςss)

  Όγκος κρ υ νερο

  m³/小时

  18

  23.6

  25.7

  34.4

  40岁,5

  46.4

  55

  69年,5

  Πτώση π ση ζ νερο

  kPa

  32

  35

  38

  42

  45

  43

  43.3

  41

  Σύνδεσησωλήνα

  ίντσα

  3.

  3.

  3.

  3.

  3.

  4

  4

  5

  Συμπυκνωτής Τύπος)

  αερόψυκτοςχάλκινοςσωλήναςυψηλήςαπόδοσηςμεπτερύγια

  Ανεμιστήρας Τύπος)

  Αξονικόςανεμιστήραςμεγάληςέντασηςκαιχαμηλούθορύβου

  Εξουσία

  千瓦

  0, 6 * 4

  0, 6 * 4

  0, 8 * 6

  0, 8 * 8

  0, 8 * 8

  0, 8 * 10

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  Όγκοςαέρα

  m³/小时

  40000

  50000

  60000

  80000

  90000

  100000

  116000

  135000

  Συσκευέςασφαλείας

  Εσωτερικήπροστασίασυμπιεστή,προστασίαέναντιρεύματος,προστασίαυψηλής/χαμηλήςπίεσης,προστασίααπότηθερμοκρασία,προστασίαταχύτηταςροής,προστασίααπότησειράφάσεων/φάσης,προστασίαψυκτικούχαμηλούεπιπέδου,προστασίακατάτουπαγώματος,προστασίαυπερθέρμανσηςκαυσαερίων

  Διάσταση Μήκος)

  毫米

  2180

  2350

  2650

  3310

  3470

  4090

  4870

  6450

  Πλάτος)

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800

  Υψος

  毫米

  2050

  2050

  2050

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243

  Καθαρόβάρος)

  公斤

  1300

  1600

  1900

  2350

  2550

  2800

  2950

  3200

  Βάροςτρεξίματος)

  公斤

  1450

  1750

  2100

  2550

  2800

  3050

  3250

  3500

  Οιπαραπάνωπροδιαγραφέςείναισύμφωναμετιςακόλουθεςσυνθήκεςσχεδιασμού:

  1. Θερμοκρασία εισ ο δου/ε ε οκρ υ υ νερο 12℃/7%
  2. Θερμοκρασία εισ ο δου/ε ε ου ε ε ε υ ξης 30%/38%

  Τομοντέλομεγαλύτεροαπότο高温超导- 170广告έχειαρθρωτόσχεδιασμό。

  Διατηρούμετοδικαίωμανατροποποιήσουμετιςπροδιαγραφέςχωρίςπεραιτέρωειδοποίηση。

  Μοντέλο(高温超导- * * *)

  80μ。Χ

  100μ。Χ

  120μ。Χ

  150μ。Χ

  170μ。Χ

  200μ。Χ

  240μ。Χ

  300μ。Χ

  Ονομαστική ικα τητα ψ υ ξης

  7℃

  千卡/小时

  192296

  252496

  271244

  362920

  427592

  502928

  589100

  747684

  千瓦

  223年,6

  293年,6

  315年,4

  422年0

  497年,2

  584年,8

  685年0

  869年,4

  12℃

  千卡/小时

  230824

  303064

  325596

  435504

  513248

  603720

  706920

  897496

  千瓦

  268年,4

  352年,4

  378年,6

  506年,4

  596年,8

  702年0

  822年0

  1043年,6

  Δύναμηεισαγωγής

  千瓦

  73年,8

  93.4

  102.4

  134年0

  152年,6

  176年,6

  211年0

  263.2

  Πηγήενέργειας

  3ph380v ~ 415v 50hz / 60hz

  Ψυκτικός Τύπος)

  R22

  Χρέωση

  公斤

  28 * 2

  35 * 2

  42 * 2

  52 * 2

  60 * 2

  70 * 2

  84 * 2

  105 * 2

  Ελεγχος)

  Θερμοστατική εκτονωτικ ure βαλβ走走走走

  Συμπιεστής Τύπος)

  Ημιερμερητικήβίδα

  εξουσία

  千瓦

  33岁的7 * 2

  41岁,9 * 2

  46岁,4 * 2

  60岁,6 * 2

  69年,9 * 2

  80年,3 * 2

  95年,9 * 2

  118年,8 * 2

  Λειτουργίαεκκίνησης

  Υ-△

  Έλεγχοςχωρητικότητας

  0-25-50-75-100

  Αποστακτήρας Τύπος)

  Κέλυφοςκαισωλήνας(πλακοειδήςεναλλάκτηςθερμότηταςss)

  Όγκος κρ υ νερο

  m³/小时

  35.6

  46.8

  50岁,8

  68

  80

  92年,8

  110.6

  139

  Πτώση π ση ζ νερο

  kPa

  45

  43

  43

  41

  42

  45

  42

  46

  Σύνδεσησωλήνα

  ίντσα

  3.

  4

  4

  5

  6

  6

  8

  8

  Συμπυκνωτής Τύπος)

  αερόψυκτοςχάλκινοςσωλήναςυψηλήςαπόδοσηςμεπτερύγια

  Ανεμιστήρας Τύπος)

  Αξονικόςανεμιστήραςμεγάληςέντασηςκαιχαμηλούθορύβου

  Εξουσία

  千瓦

  0, 8 * 8

  0, 8 * 12

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  0, 8 * 16

  0, 8 * 20

  0, 8 * 24

  0, 8 * 32

  Όγκοςαέρα

  m³/小时

  80000

  1000000

  116000

  135000

  165000

  200000

  236000

  276000

  Συσκευέςασφαλείας

  Εσωτερικήπροστασίασυμπιεστή,προστασίαέναντιρεύματος,προστασίαυψηλής/χαμηλήςπίεσης,προστασίααπότηθερμοκρασία,προστασίαταχύτηταςροής,προστασίααπότησειράφάσεων/φάσης,προστασίαψυκτικούχαμηλούεπιπέδου,προστασίακατάτουπαγώματος,προστασίαυπερθέρμανσηςκαυσαερίων

  Διάσταση Μήκος)

  毫米

  3310

  4570

  4870

  6450

  3470 * 2

  4090 * 2

  5650 * 2

  6450 * 2

  Πλάτος)

  毫米

  1800

  1800

  1800

  1800

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  Υψος

  毫米

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  Καθαρόβάρος)

  公斤

  2500

  2950

  3350

  4100

  4350

  4750

  5200

  5700

  Βάροςτρεξίματος)

  公斤

  2800

  3250

  3750

  4500

  4850

  5250

  5800

  6300

  Οιπαραπάνωπροδιαγραφέςείναισύμφωναμετιςακόλουθεςσυνθήκεςσχεδιασμού:

  1. Θερμοκρασία εισ ο δου/ε ε οκρ υ υ νερο 12℃/7%
  2. Θερμοκρασία εισ ο δου/ε ε ου ε ε ε υ ξης 30%/38%

  Τομοντέλομεγαλύτεροαπότο高温超导- 170广告έχειαρθρωτόσχεδιασμό。

  Διατηρούμετοδικαίωμανατροποποιήσουμετιςπροδιαγραφέςχωρίςπεραιτέρωειδοποίηση。

  包装货物

  证书

  Ε1:Θαμπορούσατεναμαςβοηθήσετεναπροτείνουμετομοντέλογιατοέργομας;
  A1:Ναι,έχουμεμηχανικόγιαναελέγξειτιςλεπτομέρειεςκαιναεπιλέξειτοσωστόμοντέλογιαεσάς。Με β α ση τα κόλουθα:
  1) Δυνατότητα ψ υ ξης。
  2)Εάνδεντογνωρίζετε,μπορείτεναπροσφέρετετονρυθμόροήςστομηχάνημάσας,τηθερμοκρασίαμέσακαιτηθερμοκρασίαεξόδουαπότοεξάρτημαπουχρησιμοποιείτε。
  3) Θερμοκρασία περιβ α λλοντο ζ。
  4)Τύποςψυκτικούμέσου,R22,ή替代工质R407cάλλο,请διευκρίνιση。
  5)Τάση吗?
  6) Βιομηχανία εφαρμογών。
  7) Απαιτήσεις ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω - ω。
  5)“Οποιεσδήποτε谷底”()

  Ε2:Πώςναεξασφαλίσετετοπροϊόνσαςμεκαλήποιότητα;
  A2:ΌλαταπροϊόνταμαςμεπιστοποιητικόCEκαιηεταιρείαμαςσυμμορφώνονταιαυστηράμετοσύστημαδιαχείρισηςποιότηταςISO900。Χρησιμοποιούμεταπαγκοσμίωςδιάσημααξεσουάρμάρκας,όπωςσυμπιεστές丹佛斯,科普兰,三洋,比泽尔,HANBELL,ηλεκτρικάεξαρτήματα施耐德,εξαρτήματαψύξης丹佛斯/爱默生。
  Οιμονάδεςθαελεγχθούνπλήρωςπριναπότησυσκευασίακαιησυσκευασίαθαελεγχθείπροσεκτικά。

  Ε3: Ποια ε ναι η εγγ υ η ηση;
  A3: 1支持§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§5。Ολόκληρη τη ζω χωρ γασ妥利亚!

  Ε4: Είστε κατ κε ατ;
  A4:Ναι,έχουμεπερισσότερααπό23χρόνιαστηνεπιχείρησηβιομηχανικήςψύξης。Το εργοστ ό μας βρ κε αι στο深圳。Καλώς θατε να μα ζ ε ε ε ε ε ε ε ε νΚατοχυρώστεεπίσηςδίπλωμαευρεσιτεχνίαςγιατοσχεδιασμότωνψυκτικώνσυγκροτημάτων。

  Ε5: Πώς μπορώ να κ α νω μια παραγγελ走鄂鄂人。
  A5:Στείλτεμαςαίτημαμέσω电子邮件:sales@szhero-te乐动体育赛事ch.com,καλέστεμαςαπευθείαςμέσωτουαριθμού移动电话+ 86 15920056387。

 • ΣΧΕΤΙΚΑΠΡΟΪΟΝΤΑ

   Baidu
   map