Долен Китайохладителсвъздушноохлажданесвинтовтиппроизводителидоставчик| Hero-Tech乐动体育赛事

Винтов тип ил и р р с с и д о н но охлаждане

风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机
 • 风冷螺杆式冷水机

Краткоописание:

ПредставяненапродуктаПромишленохладителотсерияHTS-Aсеприлагаглавновпластмасоватаикаучуковатапромишленост;Тойможеточнодаконтролиратемпературатанаформованеидасъкратицикъланаформоване,даповишикачествотонапродуктаидаподобриефективносттанапроизводството。Тесъщотакасеизползватшироковметалообработването,механикатаиинженерството,химиятаифармацевтиката,хранитеинапитките,лазерната,електроннатапромишленост,текстилната,галвановата,полупроводниковитетестов,еводнаструя,вакуумнопокрити,естроителство……


Подробности за п п одукта

Параметри на п о одукта

опа ако о а а ане о т

сертификат

ЧЗВ

Представяне на продук к

ИндустриалниятохладителотсерияHTS-Aсеприлагаглавновпластмасоватаикаучуковатапромишленост;Тойможеточнодаконтролиратемпературатанаформованеидасъкратицикъланаформоване,даповишикачествотонапродуктаидаподобриефективносттанапроизводството。Тесъщотакасеизползватшироковметалообработването,механикатаиинженерството,химиятаифармацевтиката,хранитеинапитките,лазернатапромишленост,електроннатапромишленост,текстилната,галвановата,полупроводниковототестван,еводнатаструя,вакуумнотопокрити,естроителствотоивоенните。

Не с си и и ки охладители са с - зда ени едн нак и。Заефективноохлажданеидълготрайнапроизводителност,можетедаразчитатена乐动体育赛事наохлаждащипродуктизавсичкивашинуждиотохлаждане。

乐动体育赛事HERO-TECHвинагипредоставяквалифицирана,най——добрауслуга,базирананарешения。

Приложение

Надеждно, с ни с ерсално, високоеф - ективн но охлаждане。

ЧилъритеH乐动体育赛事ERO-TECHпредоставятстойностнаголяморазнообразиеотприложениясподобрениопциизаенергийнаефективност。
Средно в ол мо п оми лено охлаждане
Централна климати с стема
Хладилна кам мера, термостат та кам ме а

Характеристики на диза а
Компресор с со обр по а ната
УстройствотоизползваполухерметиченвинтовкомпресорнаГермания比泽尔илиТайванHANBELL。Най——новия5дто6патентованпрофилнавинтовроторсотличнаефективност。
Регулируембезкраенилиблизкостъпаловиденконтролнакапацитета,характеризиращсесенергийноефективна,стабилнаитихаработа。
Най——модерниятпатентованпроизводственпроцесснай——високаточност。
Вграденпъленинтелигентенмониторингизащита,включителнотермиченмониторингнатемпературатанадвигателя,наблюдениенафазоватапоследователност,ръчноблокираненанулиран,есензорзатемпературанамаслото。
Широкагамаотхладиленагентзаопция,включителноR134A,иR22替代工质R407c (R404A, R507cприпоискване)。
Система за а пра а а а а ик оп о о о о а а ам ми а а
ИндустриаленPLCцентрализиранконтрол,комбинирансъссистемазаконтролнакапацитетанакомпресора,прецизнонаблюдение。
Интегрираназащитазанискатемпература,високо/нисконалягане,антизамръзване,липсанафаза,антифаза,претоварван,епрегряваненадвигателя,диференциалнамаслото,превключвателнапотока,латентностпристартиране。
Допълнителенезикзаработа,водещомен,юработносъстояниенаустройството,леснозарегулиране。
Лесна инстала а, надеждна а абота
Тясностъпаловидностартиран,еминимизираненавъздействиетовърхуелектричеството。
Стабилноибезопаснодвижени,енискивибрации,лесензамонтаж。
Компактнаструктура,по——малконуждаотпространствоилекотегло,лесназатранспортиранеимонтаж。
Напълноокабелен,проверенитестванпредидоставка,спестявайкивремеиразходизамонтаж。

·W -образеналуминиевкондензатор,осигуряващподходящаплощзаобменнатоплинавпо——малъкразмернаединицата
·Високоефективенизпарителсмеднатръбасвътрешнарезба。
·Аксиаленвентилаторсголямобемвъздухсметалниостриета。Моторътеотделенотмрежовиякапак,фиксиранвърхуизпускателнияотворсметал
·西门子股份有限公司(Siemens PLC) с п а а а ление, LCD сензо ени нт н фе т с。
·СтандартендизайнзареденR22,без替代工质R407C氯氟化碳,R410A, R404A, R134Aзаопция。
·380V-415V/50Hz 3pH за станда а тен диза а。Различен диза - н п по желание на клиента。

Комплекснообслужване

——Процессионенекип:Инженеренекипсъссреден15 -годишенопитвпромишленотоохлаждане,екиппопродажбитесъссреден7 -годишенопит,Сервизенекипсъссреден10 -годишенопит。

——Персонализиранорешениевинагиседоставяспоредизискванията。

3стъпкизаконтролнакачеството:входящконтролнакачеството,контролнакачествотонапроцеса,изходящконтролнакачеството。

-12 мес се ра а а а а ан ан н н и и м к к п одукт。Врамкитенагаранцията,всекипроблем,причиненотдефектинасамияохладител,предлаганауслугадоотстраняваненапроблема。

HTS-A75丅

Пет п п едимст а н乐动体育赛事а hero-tech

•Силанамарката:Ниесмепрофесионалниятиводещдоставчикнапромишлениохладителис20 -годишенопит。

•Професионалноръководство:Професионалениопитентехникиекиппопродажбитеназадграничнияпазар,предлагащпрофесионалнорешениеспоредизискванията。

•Бързадоставка:1/2hpд50惠普оохладителисвъздушноохлажданенаскладзанезабавнадоставка。

•Стабиленперсонал:Стабилниятперсоналможедаосигуристабилнаивисококачественапроизводителност。Задаосигуритевисококачественообслужванеиефективнаследпродажбенообслужване。

•Златнауслуга:отговорнаобажданетоврамкитена1час,предлаганорешениеврамкитена4часаисобственекипзамонтажиподдръжкавчужбина。


 • Предишна:
 • Следващия:

 • Модел(高温超导- * * *)

  40А

  50А

  60А

  75年А

  85年А

  100年А

  120年А

  150年А

  Номинален капа

  7℃

  千卡/小时

  96148

  126248

  135622

  181460

  213796

  251464

  294550

  373842

  千瓦

  111.8

  146.8

  157.7

  211.0

  248.6

  292.4

  342.5

  434.7

  12℃

  千卡/小时

  115412

  151532

  162798

  217752

  256624

  301860

  353460

  448748

  千瓦

  134.2

  176.2

  189.3

  253.2

  298.4

  351.0

  411.0

  521.8

  Входнамощност

  千瓦

  36.1

  44.3

  51.2

  67

  76.3

  88.3

  105.5

  131.6

  Източник на захранване

  3ph380v ~ 415v 50hz / 60hz

  Хладиленагент Тип

  R22

  Зареждане

  公斤

  28

  35

  42

  52

  60

  70

  84

  105

  Контрол

  Термостатичен и аз з и и и ителен и ентил

  Компресор Тип

  Полухермерметиченвинт

  мощност

  千瓦

  33.7

  41.9

  46.4

  60.6

  69.9

  80.3

  95.9

  118.8

  Стартоврежим

  Y -△

  Контрол на ка а а а а а а а а а а

  0-25-50-75-100

  Изпарител Тип

  Корпус т т т а (ss пластин а а топлообменник)

  Обем на охладена вода

  m³/小时

  18

  23.6

  25.7

  34.4

  40.5

  46.4

  55

  69.5

  Спад на на ал а ането на одат

  kPa

  32

  35

  38

  42

  45

  43

  43.3

  41

  Тръбнавръзка

  инч

  3.

  3.

  3.

  3.

  3.

  4

  4

  5

  Кондензатор Тип

  високоефективнаоребренамеднатръбасвъздушноохлаждане

  вентилатор Тип

  Аксиален с ентилатор с с ол м обем и нисък с м

  Мощност

  千瓦

  0, 6 * 4

  0, 6 * 4

  0, 8 * 6

  0, 8 * 8

  0, 8 * 8

  0, 8 * 10

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  Обем на въздуха

  m³/小时

  40000

  50 000

  60000

  80000

  90000

  100000

  116000

  135000

  Защитниустройства

  Вътрешназащитанакомпресора,защитаотсвръхток,защитаотвисоко/нисконалягане,защитаотпревишаваненатемпературата,защитанадебита,защитаотпоследователностнафаз/фиаза,защитаотнисконивонаохлаждащататечност,защитаотзамръзване,защитаотпрегряваненаотработенитегазове

  Измерение Дължина

  毫米

  2180

  2350

  2650

  3310

  3470

  4090

  4870

  6450

  широчина

  毫米

  1800年г

  1800年г

  1800年г

  1800年г

  1800年г

  1800年г

  1800年г

  1800年г

  Височина

  毫米

  2050年г

  2050年г

  2050年г

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243

  Нетотегло

  公斤

  1300年г

  1600年г

  1900年г

  2350

  2550

  2800

  2950年г

  3200

  Тегло за б б а ан н

  公斤

  1450年г

  1750年г

  2100年г

  2550

  2800

  3050

  3250

  3500

  Горнитеспецификациисавсъответствиесъсследнитеусловиянапроектиране:

  1. Температуранавхода/изходанаохладенатавода12℃/ 7%
  2. Температуранавхода/изходанаохлаждащиявъздух30% / 38%

  Моделът по- о ол мо от - 170ad е с модулен диза а н。

  Запазвамесиправотодапроменямеспецификациитебездопълнителнопредупреждение。

  Модел(高温超导- * * *)

  80г。сл。Хр

  100г。сл。Хр

  120г。сл。Хр

  150г。сл。Хр

  170г。сл。Хр

  200г。сл。Хр

  240г。сл。Хр

  300г。сл。Хр

  Номинален капа

  7℃

  千卡/小时

  192296

  252496

  271244

  362920

  427592

  502928

  589100

  747684

  千瓦

  223.6

  293.6

  315.4

  422.0

  497.2

  584.8

  685.0

  869.4

  12℃

  千卡/小时

  230824

  303064

  325596

  435504

  513248

  603720

  706920

  897496

  千瓦

  268.4

  352.4

  378.6

  506.4

  596.8

  702.0

  822.0

  1043.6

  Входнамощност

  千瓦

  73.8

  93.4

  102.4

  134.0

  152.6

  176.6

  211.0

  263.2

  Източник на захранване

  3ph380v ~ 415v 50hz / 60hz

  Хладиленагент Тип

  R22

  Зареждане

  公斤

  28 * 2

  35 * 2

  42 * 2

  52 * 2

  60 * 2

  70 * 2

  84 * 2

  105 * 2

  Контрол

  Термостатичен и аз з и и и ителен и ентил

  Компресор Тип

  Полухермерметиченвинт

  мощност

  千瓦

  33岁的7 * 2

  41岁,9 * 2

  46岁,4 * 2

  60岁,6 * 2

  69年,9 * 2

  80年,3 * 2

  95年,9 * 2

  118年,8 * 2

  Стартоврежим

  Y -△

  Контрол на ка а а а а а а а а а а

  0-25-50-75-100

  Изпарител Тип

  Корпус т т т а (ss пластин а а топлообменник)

  Обем на охладена вода

  m³/小时

  35.6

  46.8

  50.8

  68

  80

  92.8

  110.6

  139

  Спад на на ал а ането на одат

  kPa

  45

  43

  43

  41

  42

  45

  42

  46

  Тръбнавръзка

  инч

  3.

  4

  4

  5

  6

  6

  8

  8

  Кондензатор Тип

  високоефективнаоребренамеднатръбасвъздушноохлаждане

  вентилатор Тип

  Аксиален с ентилатор с с ол м обем и нисък с м

  Мощност

  千瓦

  0, 8 * 8

  0, 8 * 12

  0, 8 * 12

  0, 8 * 16

  0, 8 * 16

  0, 8 * 20

  0, 8 * 24

  0, 8 * 32

  Обем на въздуха

  m³/小时

  80000

  1000000

  116000

  135000

  165000

  200 000

  236000

  276000

  Защитниустройства

  Вътрешназащитанакомпресора,защитаотсвръхток,защитаотвисоко/нисконалягане,защитаотпревишаваненатемпературата,защитанадебита,защитаотпоследователностнафаз/фиаза,защитаотнисконивонаохлаждащататечност,защитаотзамръзване,защитаотпрегряваненаотработенитегазове

  Измерение Дължина

  毫米

  3310

  4570

  4870

  6450

  3470 * 2

  4090 * 2

  5650 * 2

  6450 * 2

  широчина

  毫米

  1800年г

  1800年г

  1800年г

  1800年г

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  1800 * 2

  Височина

  毫米

  2243

  2243

  2243

  2243

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  2243 * 2

  Нетотегло

  公斤

  2500

  2950年г

  3350

  4100

  4350

  4750

  5200

  5700

  Тегло за б б а ан н

  公斤

  2800

  3250

  3750

  4500

  4850

  5250

  5800

  6300

  Горнитеспецификациисавсъответствиесъсследнитеусловиянапроектиране:

  1. Температуранавхода/изходанаохладенатавода12℃/ 7%
  2. Температуранавхода/изходанаохлаждащиявъздух30% / 38%

  Моделът по- о ол мо от - 170ad е с модулен диза а н。

  Запазвамесиправотодапроменямеспецификациитебездопълнителнопредупреждение。

  包装货物

  证书

  Q1:Бихтелинипомогналидапрепоръчамемоделазанашияпроект吗?
  A1:Да,имамеинженер,койтодапроверидетайлитеидаизбереправилниямоделзавас。Въз осно ова на следното:
  1) Охлаждащ капа с итет;
  2)Аконезнает,еможетедапредложитескоросттанапотокакъмвашатамашина,температуратанавходаитемпературатанавънотизползванатачаст;
  3) Температура на околна а с еда;
  4)Типхладиленагент,R22,и替代工质R407cлидруг,моля,изяснете;
  5)Напрежение;
  6) Приложна индуст и;
  7) Изисквания за деби и и на а а ал а ане на помпа;
  8) Всякакви д у у ис пе и иални из зиск иа ни。

  Q2:Какдагарантиратекачествотонавашияпродукт吗?
  A2:ВсичкинашипродуктисъссертификатCEинашатакомпаниястриктноспазватсистематазауправлениенакачествотоISO900。Ниеизползвамеаксесоаринасветовноизвестнимарки,катокомпресори丹佛斯,科普兰,三洋,比泽尔,HANBELL,електрическикомпонентина施耐德,хладилникомпонентина丹佛斯/爱默生。
  Единицитещебъдатнапълнотестванипредипакетиранеиопаковкатащебъдевнимателнопроверена。

  Q3: Каква е а а а а?
  A3: 1годинагаранциязавсичкичасти;Безплатентрудпрезцелияживот!

  Q4: Вие ли сте п оиз з одител?
  A4:Да,имамеповечеот23годинивбизнесаспромишленихладилниуреди。НашатафабрикасенамиравШенжен;Добредошлиданипосетитеповсяковреме。Също та ака има патент за диз за а а。

  Q5: Как мо м а да а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а о о н - и и и ка?
  A5:Изпратетенизапитванепоимейл:sales@szhero-t乐动体育赛事ech.com,обадетенисечрезномерна移动电话+ 86 15920056387директно。

 • СВЪРЗАНИПРОДУКТИ

   Baidu
   map